باصری

Wikipedia جي

باصری ایلی كه اوستان فارس ایران قرار بيگيفته.

زوان[دچينواچين]

باصری زوان فارسی ایسه.

عکسان[دچينواچين]

منابع[دچينواچين]

  • عشایر جنوب پارس:ایل باصری از ایلات خمسه٬فردریک بارث٬چاپ ۱۳۴۳
  • عشایر پارس:ایل باصری و طایفه کردشولی٬احسان یوسفی٬چاپ ۱۳۹۳