استوکهولمˇ خونˇ حمام

Wikipedia جي
گوستاو واسا ، سوئدیانˇ قیام ، علیه شاه کریستین و کالمارˇ ایجایی مایه دار جولو فرمان فورانئن

استوکهولمˇ خونˇ حمام ایتا ایتفاق ، سوئدˇ تارئخ مئن ایسه کی واگرده به اعدام چندته سوئدˇ اشراف و پیله کسان به دستور دانمارکˇ شاه ، کریستین دوم. اؤ زمات مئن ، سوئد ایتا قسمت جه کالمارˇ ایجایی بو. سال ۱۵۱۹ میلادی مئن ، شاه کریستین دوم ، کالمارˇ ایجایی مایه دار أمره ، به بهانه هواخواهی و حمایت جه پاپ و کاتولیکˇ کلیسا ، سوئدˇ خاکه فوتورکسته. هشتم نوامبر ۱۵۲۰ مئن ، شاه کریستینˇ دستور أمره چندته سوئدی اشراف و پیله کسان به بهانه خیانت و بدعت اعدام بوبوستید. أ ایتفاق باعث بوبو که سوئد مئن همه تانه علیه شاه کریستین و کالمارˇ ایجایی مایه دار شورش بوگودید. سوئدˇ مردوم دور ایتا سوئدی پیله کس بنام گوستاو واسا جمعا بوستید و علیه پاپ و کالمارˇ ایجایی جولو بجنگستید. آخربسر سوئدیان بتأنستید سال ۱۵۲۲ مئن ، کالمارˇ ایجایی دشکن بیدید و گوستاو واسا بعنوان سوئدˇ شاه دوجین بوبوسته. أ ایتفاق پسی ، کالمارˇ ایجایی فوگوردسته و سوئد و دانمارک خوشانه مستقل و سیوا بوبوستید.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Stockholm Bloodbath