اؤ.پي (مۊزيکˇ جرگه)

Wikipedia جي

اؤ.پي ىکته رپˇ جرگه ايسه که گيلکي خؤندنه. اۊنˇ خؤندنکسؤن؛ سعید عۊسرا ؤ أدیب پژواک ايسن.

آلبومؤن[دچينواچين]

تره اۊچين ىته رپي آلبؤم ايسه، که اؤ.پي اي آلبؤمه به گيلکي بۊخؤنده. اي آلبؤمˇ مأسمک سرگرمي ؤ فانه. [۱] تره اۊچين ىعني تره تي ديلخا سيوا بکۊن. بأزين ىکته آلبؤم بيرۊن هدأن که اۊنˇ نؤم شنگ بۊ. شنگ، گيلکي ميئن شٚک ماىي معني دئنه.

تره اۊچينˇ آهنگؤن[دچينواچين]

 1. تره اۊچين (اينترؤ)
 2. رشتˇ جادوىي
 3. من تي رافا ايسٚم
 4. سۊکۊتˇ رشت
 5. ناقۊلا
 6. رشتˇ خلاق
 7. پىکان ۴۸
 8. كنارˇ ساحل
 9. پؤمپˇ آب
 10. رپˇ گيلˇ پئر (اؤترؤ)

شنگˇ آهنگؤن[دچينواچين]

 1. باکلاس
 2. آغۊز دار
 3. گازˇ خاله
 4. جيليزگا
 5. پنج
 6. جارۊ برقي
 7. تيزي
 8. ونگˇ گۊلي
 9. تيکنؤلؤژي

سربس[دچينواچين]

 1. ورگ - تره اۊچين (گيلکي رپ)