ئچ.تي.ئم.ئل

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ئچ.تي.ئم.ئل ىا HTML ىته اينترنتي زبان ايسه گه اجرا ره نياز به وبمۊج (browser) دأنه[۱]. وبمۊجان، تۊنن ئچ.تي.ئم.ئلˇ فاىلانه بۊخؤنن ؤ وب ولگانه دئشا (visible) وؤ ايشتؤوسشا (audible)[۲] بؤنن.

اين ىکته ساده سند هيسه ئج.تي.ئم.ئلˇ جي

ئچ.تي.ئم.ئل چي هيسه؟[دچينواچين]

ئچ.تي.ئم.ئل (اينگليسي مئن: HTML) ىته نشانه-گذاري زبان هيسه وب ولگانˇ[۳] تؤصيفˇ ره.[۴]

  • ئچ.تي.ئم.ئل، Hyper Text Markup Language جی گیتن بؤبه.[۵]
  • ىته نشانه-گذاري زبان، ىه سري نشانه-گذاري تگانˇ جي تشکيل بؤبه.[۶]
  • ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندان (HTML documents)، توسط ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان (HTML tags) تؤصيف بؤبه.[۷]
  • تگؤن ىا تگان (tags) هر ىته، ىکته سندˇ دل-درۊنئه تؤصيف کؤنن، سنداني گه کسؤنأجي تؤفير دأنن.[۸]


ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان[دچينواچين]

ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان، کيليدي کلمه'ني هيسن گه توسط براکت احاطه وکتأن.[۹]

  • <تگˇ نام>دله ىا محتوا</تگˇ نام>
  • اينˇ اؤرجينال حالت ايته هيسه[۱۰]: <tagname>content</tagname>


وبمۊجان[دچينواچين]

وبمۊجˇ هدفه شأنه ايته واگۊىه گۊتن: ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندانه خؤندن ؤ اۊشانه نماىش دأن.[۱۱]

وبمۊجان، ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگانه نماىش ندنن، ولي اۊشانه کارأگيرن تا مشخص بؤنن که سندان چۊر و چۊته نماىش بدأ بؤبۊن.[۱۲]


ئچ.تي.ئم.ئل ولگˇ ساختار[دچينواچين]

اي جير، ىکته کلاسيک مثال بأرده بؤبؤى گه ۹ ته کدنويسي بؤبؤ رچ دأنه.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>This is a title</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello world!</p>
  </body>
</html>
  • خالي تنه-تمه{سربس خأنه} (body area) مئنˇ شئه، وبمۊج تۊنه نماىش بده[۱۳]. وؤتي گه تنه-تمه مئنأ <body> ؤ <body/> هنه ولگˇ مئن دئشا هيسه.
  • سرتمه{سربس خأنه} (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته وبمۊج نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ[۱۴] ره کارأىته بۊنه[۱۵]. در واقع وؤتي گه سرتمه مئنأ <head> ؤ <head/> هنه، وب ولگانه تؤصيف کۊنه.

عنصرؤن[دچينواچين]

عنصر ئچ.تي.ئم.ئلي، ىکته جدا عضو هيسه ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندˇ جي. هر عنصر (element) تۊنه خؤره ره ىکته سيوا صفت بدأره ؤ ىکته سيوا مسيرˇ مئن کارأىته وکئه.

سرولگ (header):[۱۶]

<head>
  <title>The Title</title>
</head>

عنوان (headings):[۱۷]

<h۱>Heading level ۱</h۱>
<h۲>Heading level ۲</h۲>
<h۳>Heading level ۳</h۳>
<h۴>Heading level ۴</h۴>
<h۵>Heading level ۵</h۵>
<h۶>Heading level ۶</h۶>

پاراگراف:[۱۸]

<p>Paragraph ۱</p>  <p>Paragraph ۲</p>

شؤؤن به اؤکته خط (link breaks):[۱۹]

<p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p>

خال زأن:[۲۰]

<a href="https://www.wikipedia.org/">A link to Wikipedia!</a>

کامنت نأن: کامنت نشؤن بدأ نؤبۊنه و خالي بهتر درک گۊدنˇ شئه.[۲۱]

<!-- This is a comment -->

<!DOCTYPE>[دچينواچين]

  • <!DOCTYPE> ىکته بىانيه هيسه.
  • اي بىانيه، وبمۊجانه ىاوري کۊنه تا وب ولگانه رسلأ نماىش بدن.[۲۲]
  • وبˇ مئن چندين ؤ چند جۊر سند نئه گه کسؤنأجي تؤفير دأنن.[۲۳]
  • سندانه رسلا نشؤن دأنˇ ره، وبمۊج خأ هم نؤع (type) بۊدؤنه و هم ورژنه (version).[۲۴]

سربس[دچينواچين]

  1. مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم
  2. برطبق اؤلگۊى دئشا وؤ خؤردشا، ايشتؤوسشا گيتن بؤبه.
  3. ولگ | page | پيشنهاد ورگي | http://v۶rg.com/?p=۱۵۸۴
  4. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  5. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  6. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  7. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  8. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  9. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  10. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  11. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  12. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  13. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  14. جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v۶rg.com/?p=۱۵۸۴
  15. مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم
  16. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  17. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  18. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  19. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  20. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  21. اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
  22. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  23. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp
  24. http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp