ئميک ؤ ئتيک

Wikipedia جي

ئميک ؤ ئتيک، انسانشناسي ؤ فؤلکلؤرشناسي ؤ اجتماعي ؤ رفتاري دانشؤنˇ مئن دۊ جۊر تحقيقي زمينه ؤ نؤقطه-نظر ايسه.[۱] کي ىکته وختي ايسه کي ىکته اجتماعي جرگه مئن أجي اۊ جرگه' نيگا کأدريم (سۊژه چۊمفأرس أجي) ؤ ىکته ني وختي ايسه کي اجتماعي جرگه بيرۊن أجي اۊنه پيرأسته دريم (دئنکسˇ چۊمفأرس أجي).

تعريف[دچينواچين]

"ئميک پيشأشؤن، رؤشنأکؤنه کي محلي مردۊم چۊتؤ فکر کؤنن." (Kottak, ۲۰۰۶): اۊشؤن جهانه چۊتؤ فأمنن ؤ جرگه دبدن ؤ ايشؤنˇ کردˇکاري قانۊنؤن ايشؤن ئبه چي معني دئنه ؤ چيزؤنه چۊتؤ تصور کؤنن ؤ تؤضيح دئنن.

"ئتيک (شرقشناسانه) پيشأشؤن، محلي پيرأستنؤن ؤ جرگه'ن ؤ تؤضيحؤن ؤ تفسيرؤن أجي خۊ تمرکؤزه بئنه انسانشناس پيرأستنؤن ؤ جرگه'ن ؤ تؤضيح ؤ تفسيرؤنˇ سر.

تاريخ[دچينواچين]

اي مفهۊمه کنئث پاىک (زوانشناس) سال ۱۹۵۴ ميلادي چاگۊده. پاىک گۊت ابزاري کي زوانشناسي کردˇکارؤنه تينن تؤضيح بدئن تينن اۊجۊر سازگار بۊبۊن کي بۊتؤنن هرجۊر انساني کردˇکاره تؤضيح بدئن.

سربس[دچينواچين]

  1. EE intro, SIL