آزادی مجموعیه ورزشی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ا ورزشی مجموعه در حال حاضر پیله ترین مجموعیه ورزشی شهر تئران ایسه که در کینار دهکدیه اولمپیک قرار داره .