پرش به محتوا

Wikipedia:غیرآزاد تاتایي نهأن

Wikipedia جي

بِندار[دچينواچين]

 • خامبی ویکی‌پدیا تونه شه رسالت ره بجا بیاره و اتی آزاد دانشنومه بساجه که همه، هرکجه، ونجه دسترسی دارن و وه ره استفاده، کپی و اصلاح هاکنن.
 • خامبی قانونی دادگا-پاسگاهون ره حداقل جه برسنیم و غیرآزادِ چیون ره اتی چارچوب دله استفاده هاکنیم.
 • خامبی منصفانه استفاده جه ات‌جور که منطقی بائه، غیرآزاد چیون جا شه دانشنومه ره بتتر هاکنیم.

سیاستون[دچينواچين]

هیچ حقی اولیه‌ای هچکی وسّه وجود ندارنه که غیرآزاد فایل جا استفاده هاکنه. کارورون تونّه غیرآزاد بنویشته جه تیکه-تیکه نقل‌قول هاکنن بشرطی که ونه منبع ره دقیق بجا بیارن و نقل‌قول ره «گیومه» دله قرار هادن. مولتی‌مدیا (عکس و فیلم و صدا واری) جه هم بنشنه استفاده هاکردن ولی بشرطی که این شروط ره رعایت هاکرد بائن:

 1. آزاد هدار نداره: اگه فایلی که غیرآزاد هسته، اتا شه واری داره (که حتا ونه کیفیت کمته یا ضعیفته بائه) نتومبی وه ره ویکی‌پدیا دله بار بی‌یلیم.
 2. احترام به فرصت‌های تجاری: نونه اتی بائه که صاحب‌مال ضرر هاکنه و ونه زحمت که فایل ره بساته، هچی بوه.
 3. میزان استفاده: وقتی فقط اتا غیرآزاد فایل تونده حق مطلب ره بجا بیاره، نتومبی چندین فایل ره بار بی‌یلیم. همینتی، اگه بنشنه عکس ِاتا تیکه ره بَوری‌ین و استفاده هاکردن، بتتره که ونه تموم قاب ره بار نی‌یلیم. ونه کیفیت هم هرچی کمته بائه، بتتره.
 4. انتشار قبلی: تومبی اون دسته غیرآزاد فایل‌ها ره استفاده هاکنیم که اینترنت دله تنک-ترو بیی بائن و ویکی‌پدیا اولین جایی نوو که وه ره تنک هاکرده.
 5. محتویات: ونه دانشنومه‌ای بائه و ویکی‌پدیای سیاستون جه بساجه.
 6. منصفانه استفاده قانون: عکس‌هایی که بار بی‌یشت وونه، ونه وپ:منصفانه استفاده ره رعایت هاکنن.
 7. اتا مقاله دله دوه: هر فایلی که بار بی‌یشت بیّه، ونه حداقل ات‌کاجه استفاده بوو تا حذف نواشه.
 8. اهمیت: زمونی تومبی غیرآزاد فایل ره بی‌یلیم که ونه بی‌یشتن مخاطب ره کومک کانده که درک بتری پیدا هاکنه.
 9. محدودیت در مکان‌: فقط مقالات دله بنشنه وشون ره استفاده هاکردن و باقی فضائون دله ننشنه.
 10. صفحهٔ توصیف عکس: ونه اطلاعات ره ونه دقیق بنویسین: منبع، کپی‌رایتِ برچسب، مقاله‌ای که ونه دله خانه استفاده بوو و دلیلی که وه ره لازم دونّی.