یزید بن مهلب

Wikipedia جي
نقشه خراسان در زمان حکومت و نبردهای ابن مهلب

یزید بن مهلب ابن ابی صفره ازدی کی به ابو خالد معروف بو، حجاج بن یوسف زن برار و مهلب بن ابی‌صفره ی پسر بو و حجاج والی در خراسان بو.[۱]

یزید بن مهلب ایتا سردار عرب در زمان امویان بو کی مدتی هم امیر خراسان بوبوسته. از انه اعمال معروف کی تاریخی بوبوسته، قتل فجیع و کشتار مردم گرگان، بو کی بعد از اون، دستور بدَا کی مردم خون همراه، گندم آسیاب‌ بوگودد و هویا هو آرد همراه بوگوفته نان چاگودد و او نانه بوخورده.

یزید چندین بار اسپهبد فرخان بزرگ همراه کی عرب‌ها اَنه ذوالمناقب لقب بدابود، جنگ بوگوده و بالاخره در یکی از همین جنگها، فرخان اَنَه شکست بدا.[۲][۳] و در بازگشت به عراق، به زندان دکفته.[۴] اَ سردار عرب، نیا و بنیانگذار خاندان مهلبیان بو کی در اوایل خلافت عباسی نقش پر رنگی ایفا بوگودد.


بمردن[دچينواچين]

یزید در یکی از خو جنگان، خاستی مازندران ره هم فتح بوکونه کی فرخان خان جا شکست بوخورده و بزئیدی انه بوکوشتد.منابع[دچينواچين]

 • اعظمی سنگسری، چراغعلی (۱۳۵۶). «گیل، فرشواذگر شاه و گاوبارگان دابویی (اسپهبدان بزرگ طبرستان)» (۷۱). بررسی‌های تاریخی.
 • گردیزی، ابوسعید عبدالحی. تاریخ گردیزی زین‌الاخبار. به تصحیح و مقابلهٔ عبدالحی حبیبی. چاپ اول، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۳.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۱۳، ص۲۸۲، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۱۳، ص۲۸۳، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
 • مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۲۰۲، ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی‌و فرهنگی، ۱۳۷۴ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۳، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۵، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۰، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۹، ترجمه عبد المحمد آیتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳ش.
 • مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ص۲۷۷.
 • یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان - تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۶۲، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، نشر علمی‌و فرهنگی، سال ۱۳۷۱ش.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۸، ص۳۷۲۳، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۵۱۴، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • مکمل اسلامی ص ۱۴۳۷ ، سید قاسم محمود.
 • "امپراتوری در حال گذار، ترجمه دیوید استفن پاورز، سونی - آلبانی ۱۹۸۹
 • طبری، محمد بن جریر ج ۲۳ "The Zenith of the Marwanid House" ترجمه هندی مارتین - سونی - آلبانی ۱۹۹۰
 • الدوله الامویه. محمد خضری - دار المعرفه - ط ۱۹۹۸ - ص ۳۷۸
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۸۱۹، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۴، ص۵۰۳.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۸۱۲، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۷۸، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.
 • دینوری، امامت و سیاست (تاریخ خلفا)، ص۲۹۵، ترجمه سید ناصر طباطبایی، تهران، ققنوس.
 • تاریخ سیستان، موالی، محمد، تحقیق ملک الشعرای بهار، ص۱۲۱، تهران، کلاله خاور.
 • گردیزی، عبد الحی بن ضحاک، تاریخ گردیزی، زین‌الاخبار ص۲۵۱، ص۲۵۲، تحقیق عبدالحی حبیبی، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۳ش.
 • ابن فقیه همدانی، احمد بن محمد، ترجمه مختصر البلدان، ص۱۵۴، ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹ش.
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۷۱، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.
 • ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۷۵.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۰۷، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۸۲، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.


جستارهای وابسته[دچينواچين]

رج:مازرون تاریخ

 1. «یزید بن مهلب». رشد. دریافت‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸.
 2. گردیزی، «در ذکر امرای خراسان»، زین‌الاخبار، ۲۵۱.
 3. ترجمهٔ فارسی تاریخ ابن خلدون، جلد دوم، ص 144.
 4. اعظمی سنگسری، «گیل، فرشواذگر شاه و گاوبارگان دابویی (اسپهبدان بزرگ طبرستان)»، بررسی‌های تاریخی، ۱۳۵۶، ص۶۶.