گیلکي رپ

Wikipedia جي

گیله رپ، رپˇ میزقؤنˇ سبکˇ جی بومأ ؤ فارسی‌ رپ، ای سبکˇ رو، پور تاثیر بنه. ای میزقؤنˇ سبک سوتته رج دأنه[۱]:

اولی گأنگستری ایسه کی اینه خیابؤنی رپ نی دخؤنن؛ دومی اعتراضی رپ ایسه و سومی ایپچه اخلاقی‌تر ایسه و سأی کؤنه کی جامعه ارزشؤنه یاد باوره.[۲]

گیلکی رپ، ای هر سو ته رجˇ مئن، بمیرفؤسی فعال ایسن. گأنگستری خؤجیر خؤندنکسؤن، سعید عؤسرا و أدیب پژواک ایسن کی اوشؤنˇ گروه (جرگه) نؤم ؤ.پي ایسسه و اعتراضی خؤجیر خؤندنکس، شاهين نجفي ایسه و سومی سبکˇ مئن، کي پور فعال نیه، رشت ؤ انزلي میزقؤن، عماد قویدلˇ جی و ضد نژادپرستی میزقؤن، سعید عؤسرا و کالی امˇ جی، دوتته جه خؤجیرترین میزقؤنؤن ایسن گیلکی رپˇ مئن.
گنگستا سبک، گیلکی مئن ایتؤ ایسه کی طنز و مزاقیتن و... اونˇ مئن زیاد دئه شأنه. سعید عؤسرا و أدیپ پژواک کی ویشتر أ کارؤنه دومبال کؤنن دوتته آلبوم بیرون هدأن کی أولی آلبؤمˇ نؤم شنگ و دومی آلبؤمˇ نؤم تره اوچین ایسسه.

شاهين نجفي رپؤن ویشتر اعتراضی ایسن ولی چنته احساسی میزقؤن نی بخؤنده؛ مامان و بیأ مره یاری بدن موسؤن. بعضی شاهین نجفی میزقؤنؤن، ترکیبی فارسی ؤ گیلکی أمرأ ایسه.

خالؤن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. سربس خأنه اما ندأنه!
  2. سربس خأنه ؤ ندأنه!