پرش به محتوا

گمج

Wikipedia جي


گمج

ایتا سوفالی ظرف ایسِه کی سورخه رس خاک اَمره اونه چکونید و در آخر به شکل تیان درآورید و اونه مئن انواع گیلانه محلی غذایان مثل باقلاخوروش و میرزاقاسمی چکوده به. کشتا چاکونان گمج نوخونه برعکسه کونید و اونِه اَمرَه کشتا و انواع گیلان محلی نونان تهیه کونید. گمج بیشتر آسسونه (آستانه اشرفیه) میَن چاگوده بونه.