گب:پیچا

    Wikipedia جي

    رهنما جان سلام أ مقاله ای کی ایجاد بوکوده ای خائلی خبه ولی ایته ایراد تی کارأ وارده. تو با کلماتˇ املایأ درنظر بیگیفته بی. هن گابأ شه چندین جور نیویشتن: گاو، گاب، گؤ بقیه خیوانانˇ نامان ام هطویه:

    گوزفند، پیچه، بوز، مورغ، لنتی، لأنتی، سک، گزکا، چیچی لاس، آو لاکو، ...

    حیوانان ˇ نامان[دچينواچين]

    حیوانانˇ نامانˇ رو خائلی وا دقت کودن چون شه حیوانانˇنامانأ به انواعˇموختلف نیویشتن. من پیشنهاد کونم املایانˇموختلفأ همدیگرأ ارجاع بدهیم. مازیار--91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۰۵ (UTC)