گب:اژدهابلوچ

    Wikipedia جي

    باسلام :من سالهاست که از وطنم اژدهابلوچ دور افتاده ام آرزوی بازگشت به وطن دارم .امیدوارم تورا همیشه آباد ببینم .

    آغاز یک گفتگو دربارهٔ اژدهابلوچ

    آغاز گفتگو