کۊلکافيس

Wikipedia جي
کۊل کافيس
Cyanistes caeruleus caeruleus

کۊلکافيس یا کۊلکاپيس يته پرنده در راسته خال نيشين هيسه کي اۊرۊپا ۊ آسيا خۊرخۊس ٚ مئن يافت بۊنه. اي پرنده معمولا دارانˇ لوکا مئن فک چاکۊنه.

آرايه شناسي[دچينواچين]

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: شاخه نشین

تیره: چرخ‌ریسک

وضعيت بقا[دچينواچين]
وضعيت بقا

مۊشخصات[دچينواچين]

اي پرنده درازي ۱۲ سانتي متر و اينه وزن ۱۱ گرم هيسه.اينه پۊشت آبي و اينه سينه زردهˇ رنگ هيسه.

پراکندگي نقشه[دچينواچين]

پراگندگي نقشه


سربس[دچينواچين]