کارگير:SamiraAmardous

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سمیرا ام . مه ماهار سفیدرودˇ غربˇ جا به دونیا بومیه و مه پیر سفیدرودˇ شرق . مونوم روبارˇ میون دونیا بومیام که سفپدورد اونا دو قسمت تقسیم بوکورده!

هم سرسختی کوهستون مردوما داروم و هم راحتی جلگه مردوما. می پیر و ماهار منا دوخنن دتر. گاهیم کلکا. مه دوستون لاکو. ( ته امره مگه مون نیوم لاکووووووووووووو!) گاهیم کور.

شما منا دوخونین سمیرا ...

آمارد یه تا قدیمی قؤمˇ نامه که سفیدرودˇ ورجه زندگی کوردن. ای روخونا پیشترون آمارد خوندن.