کارگير:رهنما/تيلمبار (۱۵۸۲ تیر ما ۱ تا ۱۵۸۲ امیر ما ۱)

  Wikipedia جي

  فارسی ویکیپدیا به امه ربطی ندأنه[دچينواچين]

  اوشؤن هر وانیویسی خأنن چاکونن، تینن بشن اینترنته مئن کپی بوکونن، هین واسی ایشؤنه ویکی رشد بؤده. امی آمارم نی ربطی به اوشؤن ندأنه. مووفق ببی.--AminSanaei ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۴۵ (UTC)

  هنده سلام :)[دچينواچين]

  کلسیا (kalsiya) تا جایی کی دؤنم خیلی جائؤن استفاده بنأ بو. می پئر و مار که لوسه‌کلا (لسکوکلایه) شی ایسسن استفاده گودن. محمود پاینده کیتاب کیتابˇ مئنأ نی (فرهنگ گیل و دیلم) ای جهتؤن بمأ دأنه.

  اگه ویشتر اطلاعات خأنی بد نیه ای مقالهٰ بخؤنی:

  گاه‌شماری و سال‌شماری ديلمی

  راجه به پرچم و او سه رنگأ نی باید عرض بکونم هر ایالت و اوستان و شهری، جهانˇ مئن خوشئبه یک نماد و پرچمی دأنه. مثلن چن روز پیش که برلینˇ صفحهٰ، اینگیلیسی ویکیپدیا مئن نیگا کأ دبوم بدئم ای شهر خوشئبه یک‌ته نماد و یک‌ته پرچم دأنه. یا هر ولایتی خولاصه خوشئبه یک نمادی چیزی دأنه.

  امو گیلکؤنم نماد داشتیم که اونˇ موهم‌ترین هو «ورزه» یا «ورزا» بو که گیلانˇ مئن پور اهمیت داشت.

  منم بدئم بد نیه ای سه رنگه به عنوان امی نماد (آبی: امی کاسˇ دریا. سبز: امی بجارؤن و امی جنگلؤن. سیا: امی کوهؤن و امی شوروم‌دبو هوا) دؤجین بکونیم. البته فقط می نظر نبو. Amin Sanaei پیشنهادشه بدأ. یا شاید اونأ نی باخی زأکؤنأ جی الهام بئیته بی. به هر حال مو فیکر کؤنم ای سه رنگ تؤنن امی نماد ببون و صد البته هیچ تناقضی با سه رنگ پرچم ملّی (امی ایران) ندأنن.

  راجه به عکس نهأنم هو کُدؤنˇ مئن، فقط کافیه که عکسˇ اسمه اضافه بکونی. مثلن مو اؤره یک‌ته عکس، لاجؤنˇ جی بنأم. تو هر صفحه مئن، او عکسی که خودت تشخیص دئنی، اونˇ اسمه (x.jpg یا x.png یا x.svg یا هرچی) بنی. مثلان مو لاجؤن صفحه مئن ای عکسه بنأ بؤم:

  Sal--Photo_by_Nima_Farid.JPG
  

  .:: ورگ ::. ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)

  ایلئجاری وانیویس[دچينواچين]

  رهنما جؤن خوب ایسسی؟ چره گردˇکله مئن نأنی امه امره ایلئجاری مقاله سر کار نوکؤنی؟ امه امره راحت ببو اگر ای مقاله امره حال نوکؤنی ایته خودت پیشنهاد بدی اونه سر کار بوکونیم. تی رافا ایسأم--AminSanaei ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)

  رهنما جؤن تی گب اصلن دوروس نیه کی گونی کی تی لهجه او مقالأ خرابأ کؤنه. اتفاقن امه خأنیم کی هر مقاله مئن چندین لهجه وجود بدأری. همکاری معنا ای ایسسه ده. هین واسی تو نی تینی اؤره دچین واچین بدأری--AminSanaei ‏۲ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)
  رهنما جؤن تو راس گونی. آقا خیلی خنده بؤدم وقتی بؤتی "گرد کله" بنه "کله گرد" در واقع مونم نی ایتؤ فیکر گودم. می نظرم اینه کی ویشتره کسؤنی کی هنن اره، وختی گت ولگه اینن، فیکر کؤنن کی ایشؤنه گیلکی ضعیفه ؤ هین واسی قیده فعالیته زئنن. به نظرت چی وا بوکونیم؟ تو تینی ای واژأنه موعادل، او جور کی قابل فهم تر ببی بیاجی؟ اگر تینی اوشؤنه اره لیست بوکون.--AminSanaei ‏۵ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)

  آقا بعضی تی مقالأن دوتته عونوان دأنه کی اوشؤنه مطلب یکیه، اس ال وی آر ال 6 ؤ Slvr l6 مورسؤن. می پیشنهاد اینه کی Slvr l6 ریدایرکت بوکون به اس ال وی آر ال 6 . در ضیمن بعضی گیلکی لوغاته تی بنویشتأنه مئن ایستفاده بودکون: با=امره، برای=واسی، از=جه یا جی، در=مئن ؤ...--AminSanaei ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۵۳ (UTC)

  نه نه رددأ ندی. مو اره changing the logo واپورسه درم کی چیتؤ شأنه لوگویه عوضأ کودن--AminSanaei ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)

  آقا تو تی کاره بوکون، وقتی به 999 مقاله فارسئی، مقاله "مأمد امینی" وارد بوکون تا ببی امه هیزارومین مقاله. ویکی مئن همچین جایی کی تو گونی وجود ندأنه، تینی تی کامپیوتره مئن بدأری. امه " ˇ " کپی پیست کؤنیم. ای نشؤنه گیله وا نشریه مئن ایستفاده بنه وقتی خأنن گیلکی بنویسن. آره می شی نی ایتؤ بوبؤ، البته کومکه مالی واسی ای کاره بؤدن، چیزی نیه چند وقته دیگر ویته بنه.--AminSanaei ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)

  چون ویکیپدیا درآمد ندأنه هین واسی با کمک های مالی گردنه، گاگلف درخاست کمک مالی کؤنه تا خوشه هزینأنه در بأری--AminSanaei ‏۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)
  اینه بوخؤن [۱]--AminSanaei ‏۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)

  رهنما جؤن عجیبه چون مئبه کی بازأ بنه: http://guilanian.blogspot.com/2006/09/blog-post_8433.html#links --AminSanaei ‏۸ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

  آقا مو اولین مودیره گیلکی ویکیپدیا ایسسم ؤ سرأگیتنه زمت تا الؤن اونه مئن فعالیت کأدرم. او زمت تا الؤن پور کسؤنی بومأن ؤ فعالیت بؤدن ؤ بوشؤن. تو چی کؤنی؟ الؤن بلسبنه زیندیگی کأدری؟ چن ساله ایسسی؟ ایبچی همدیگره امره ویشتر آشنا ببیم--AminSanaei ‏۱۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۵۱ (UTC)

  آقا مو بمام. تی بنویشتأنه اگر تینی ایتؤ وارید بوکون. اسلامشهر (شهرستان) اونوقت شهره اسلامشهره امره قاطی نبنه. او شمارنده هم نی چند ساع به چند ساعت به روز بنه. می دس نیه وگرنه تأ گونم چندومین وانیویس ایسیم. اگر اینی کمتر هنم اینواسیه کی می سایته چاکأدرم http://www.caspiantools.ir

  --AminSanaei ‏۲۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۵۳ (UTC)

  تی ویکیپدیا مئن مودیر ببو[دچينواچين]

  روزبدهاد، مو تأ ائره "درخاست مدیریتئبه" نامزد مودیری بؤدم. بوشو خودتم تأییده جولو بنویس کی خأنی مودیر ببی.--AminSanaei ‏۲۹ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۳۷ (UTC)

  چره بی انصاف؟![دچينواچين]

  سلام. کدؤم جریان رهنما جؤن؟ تی منظوره نفهمسم. اگه تی منظور می موخالفت با مودیریت بو، با بگوم که مو حتا با خودم ِ مودریتم موخالفت بودم! توضیحاتم که بنویشتم.

  .:: ورگ ::. ‏۳۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۳۳ (UTC)


  روزبدهات!

  واقعیتش اینه که منم در جریان نبؤم. ایمن ثنایی خودش یک‌دفأری ای کاره بوده. امه هیچ مشکلی با هم ندأنیم.

  شاید امین ثنایی بعد از این‌که پرثوه مودیریتˇ سر بحث پیش بمأ احساس بوده که اگه خودش تنهایی مودیر بمؤنی، بقیه احساس کؤنن که دیکتاتوری ببؤ و هینˇ واسی باخی زأکؤنم پیشنهاد مودیریت بدأ.

  ولی می نظر ای بو که مودیریت موهم نیه و امه به مودیر ویشتر نیازی ندأنیم.

  باور بوکون اتفاقاتی که دکته هیچ چی اوشؤنˇ پوشت ننأ. امین ثنایی یک پیشنهادی بدأ، بی هماهنگی، منم می نظره بوتم و الؤن فیکر کؤنم خودشم قانع ببؤ که یک‌ته مودیر امئبه وسسه.

  .:: ورگ ::. ‏۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۱ (UTC)


  )

  امین ثنایی یه کمی درگیره. خو دانشگا پایان‌نامه واسی. هینˇ واسی گاگلف اینأ جی خبری نیه. چون شنه قزوین خو پایان‌نامه کارˇ دومبال. (مو هرچی اینه گونم تی مدرکه بی‌خیالأ بو، نشو قزوین، خطر دأنه!!! قبول نکؤنه که! D:)

  .:: ورگ ::. ‏۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)

  سلام بر دوستان ورگ و رهنما. آقا مو همیشک در خدمت شمه ایسم. رهنما جؤن اگر اینی کمتر ویکیپدیا مئن سر زئنم این واسیه کی می مشغولیات ذهنی پور زیادأ بوبؤ. ای بحث مودیریتی نی این واسی راه تودأم کی ویکیپدیا کار لنگ نومؤنی. شیمه جی هم خأنم کی گیلکی ویکیپدیا مئن آهسته و پیوسته فعالیت بوکونید ؤ سر بزنید. به هر حال امه کم کاری نؤدیم. امه الؤن بیش از 1000 وانیویس دأنیم که به زبان گیلکی ایسسه. ده موطمئنم کی زوان گیلکی نمینه. در مورد تی سوال کی واوورسئبی الگو چیتؤ شأنه چاگودن بوشؤ http://www.glk.blogfa.com اؤره بوخؤن اگر هنده نفهمسی تی خدمت ایسأم. در ضمن کسی نخأنه کی مأ چاکونی؟

  آقا مو هنوز تی گبه قبول دأنم کی ایبچی امه گت ولگ، لغات نا آشنا دأنه. مو خآنم کی جاقالان اینه سر بحث بوکونن. مو فیکر کؤنم کی چون اول را ایسسیم ایبچی واژه های آشنا تر بکار ببوریم.--AminSanaei ‏۳ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)

  درمورد عکس نأن اگر تینی بوشو او صفحه انی کی اوشؤنه مئن عکس دره ؤ اوشؤنه کده کپی بوکون ؤ جای اوشؤنه اسم تی عکسه اسمه بنی. در مورد گت ولگم مو خودم فیکر گودم کی صفحه او نه فارسی ولی ایبچی فارسی تر ببی بهتره. با اینکه موخالف امی اهداف ایسسه ولی کومک کؤنه کاربر راحت تر ارتباط برقرار بوکونی. نودؤنم دیگرؤنه نظر چی ایسسه.--AminSanaei ‏۳ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)

  سلام اداش[دچينواچين]

  سلام رهنما جؤن. ببخش. یک هفته اهواز ایسأ بوم. می نظرم اینه که سایر اؤستانؤنˇ اسامیه تغییر ندیم یا اگر تغییر دئنیم به هو لهجه‌ای ببون که گیلکی مئن گونن.

  .:: ورگ ::. ‏۲۳ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)

  • سلام اداش. راجه به واگردؤن (ترجمه) باید بنیشیم و گب بزنیم. چون مو نه تنها واگردؤنˇ همأ موخالف نیم که موافقم ایسسم و فیکر کؤنم تونم مواتفقی، امما تی نگرانی از ای بابته که ای واگردؤنئن، باعث بنه که گیلکی ویکی‌پدیا موخاطب و در نتیجه گیلکی موخاطب اینأ جی‌ام کمترأ بون.

  می نظر اینه که ای قضیهٰ به بحث بنیم. تی نظر چیسه؟

  .:: ورگ ::. ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)


  سلام.

  آخه قضیه اینه که تازه کاربرؤن نیازی ندأنن کی بدؤنن «گردˇکله» یعنی چی. گردˇکله زمانی به درد کاربرؤن خؤنه که ویکی مئن جا دکتن. یا گتˇ ولگ فقط یک عنوانه. مثل homepage.

  گرچه درباره‌ی باخی عبارات (بال هیتن و ببؤ کارؤن و تازه چیؤن و...) تی همره موافقم. چون تازه کاربرؤن ایشؤنˇ همره سر و کار دأنن. باشه. مو مودیرئبه پیام نئنم که ایشؤنه اصلاح بکونی. بد نیه تونم مودیرˇ واسی درخواست بنی.

  .:: ورگ ::. ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۳۹ (UTC)

  مودیر ایسأ شیمی خدمت. :-)--AminSanaei ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
  آره بدئم! گردم ایتا خوجیر نخشه تره یاجم!--AminSanaei ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)

  فیروز[دچينواچين]

  من ته پیشنهاد ره بخونسمه خواسمه تره بووم که من هم مثل ته عقیده دارمه که ام(مازرنیون ئو گیلکون) ونه شه وسر اتا اتحادیه داریم --فیروز ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC).

  چاکودم![دچينواچين]

  می کار نبو. گرچه اشکالی‌ام نداشت، ولی چاکودم. || .:: ورگ ::. ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۵۲ (UTC)

  بحث میان شرکت بوکون[دچينواچين]

  سلام.

  اصلی صفحه بحثˇ مئن یک موضوعیه مطرح بودم که خاهش کؤنم تونم بحثˇ مئن شرکت بکونی و تی نظره بنویسی.

  .:: ورگ ::. ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۴۶ (UTC)

  سلام رهنما جان، خوبی؟. ده چره وبلاگ جدید راه تؤدین؟! مو www.glk.blogfa.com شمره هدأنأ بؤم. الآنم اگر خأنی نام کاربری و رمزه تأ هدئنم.--AminSanaei ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۲۹ (UTC)
  سلام، خوبی؟، من چند بار کی بوتم شیمی پیشنهادی کلماته بوگؤین تا عوضأ بی--AminSanaei ‏۳ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۰۷ (UTC)
  آقا دمت گرم خیلی خوب بوبؤ: http://glk.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87:%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

  --AminSanaei ‏۱۶ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۱۳ (UTC)

  سلام، رفیق تئبه سرأدأم--AminSanaei ‏۲۵ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۲۰ (UTC)

  جکتاجی هنه‌شر (صفحه)[دچينواچين]

  تی دس در نکونی. خؤب کاری بودی. راجه به منابع منأ نی اینأ جی ویشتر منابع ندأنم. جکتاجی تا هیسه زیاد مصاحبه نوده و هیچ جا نی اینأ جی ویشتر راجه به این ِ زندگی بنویشته ننأ.

  .:: ورگ ::. ‏۱۵ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)

  قوفلا گودن[دچينواچين]

  روزبدهاد رهنما جان، مو تینم ایته صفحأ قوفلا کونم. او لیستی که خأنی قوفلا بی ائره بنی "وانیویس دبستن خاهی"--AminSanaei ‏۱۶ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)

  رهنما جان فکر نوکؤنم ای کار دانشنامه ای ببی. تینی اوشؤنه ایته وبسایته مئن بنی مثل ایشؤن: www.parsquran.com ، www.hawzah.net ، quran.recent.ir ، www.maarefquran.com ، www.tebyan.net ، www.ghorany.com ، www.mogib.com

  --AminSanaei ‏۱۶ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)

  البته مو پیشنهاد کؤنم کی گیلکی قودرت گیتنه واسی ای کاره بوکونی ؤ او سایتؤنه مئن بنی، تی دس ؤ پنجه قوربان--AminSanaei ‏۱۶ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۰۲ (UTC)
  تو وا او سایتؤنه صاحبؤنه امره تماس بگیری--AminSanaei ‏۱۷ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)

  ویکی بگوته[دچينواچين]

  آقا ای کار خیلی خوبی ایسسه، امه زوانبه بدرد خؤنه ولی ویکیپدیا فقط ایته دانشنامه ایسسه و مطالب دانشنامه ای وا اونه مئن وارد ببی. امما شرکت ویکیمدیا ای جایه:http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wq/glk هین واسی بنأ .فارسی ویک اونه دأنه. اگر خأنی ای کاره بوکونی ای جا مخصوص ای کاره ولی چون دیگران حیمایت نؤدن هنوز نوتؤنسیم اونه گیلکی زوانه واسی هگیریم.

  رهنما جان این چیزایی که بخواسسه بی: ویکیپدیا چی نیه [۲]چوتؤ شأنه بخش تازه راه تودأن، [۳]
  رهنما جا بطور کلی وا سه نفر ؤ هر نفر روجی ایته دچین واچین آزمایشی صفحه مئن بدأرن ؤ ای کار وا به مودت سه ماه ایدامه بدأری. ایمضا نی فرقی نوکؤنه، موهم او تعداد ویرایشه کی وا در روج ببی. البته اوشؤنه کلک هم زئه نشأنه :-) --AminSanaei ‏۲۵ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۳۵ (UTC)
  هی ده! وا سوتته نام کاربری بدأری ؤ هرته روجی ایته ویرایش بدأری. یعنی در کل هر روج سوتته ویرایش، اگرم بیشتر ببون چه بهتر!--AminSanaei ‏۲۵ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)
  خاهش کؤنم رهنما جؤن، خوجیر کار بؤدی--AminSanaei ‏۲۸ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)