پرش به محتوا

کارگير

Wikipedia جي


ىته وبجيگه ؤ ىا ىته نرمبزاري برنامه مئن، کارگيرؤن اي تابلام (آىکؤن)ˇ مۊسؤنچي درنظر گيته بۊنن.

کارگير (اينگيليسي مئن: User) کسي هيسه گه کامپيۊتر ؤ کامپيۊتري لابدؤنؤنˇ سرويسؤنˇ جي کارأگيره. به طؤر کلي کارگيرؤن نرمبزاري محصۊلؤنه کارأگينن بدۊن اينکه حتيٰ اۊنˇ فني تخصۊصه درک بؤده بۊن. کارگيرؤن معمۊلا خۊ وأسر ىته کارگيري أکانت دأرن ؤ توسۊط ىته کارگيري نؤم سيستمˇ ره مۊعرفي بۊنن. نرمبزاري محصۊلؤن بعضئن سيستمؤنه سرويس دنن ؤ نهاىي کارگيرؤنˇ همرأ مستقيما ارتباط ندأرن. نهاىي کارگيرؤن اۊ أشخاصي هيسن گه دسآخر نرمبزاري محصۊلˇ جي کارأگيرن.[۱]

ويشتر بۊخؤنين[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]