چکوش

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای چی ایسسه کی اونه امره مئخه کوتبه نن تا بوتؤنن مئخه ایجا فورو بوکونن. اگر بخای مئخه ایجا مثلن چوب یا دیوار مئن فورو بوکونی خوجیرتر اینه کی جه چکوش ایستفاده ببی؛ چکوشؤنه جه آهین یا فولاد ساجنن. چکوش ایته دوخاله نی دأنه کی اونه امره شأنه بکوتته مئخه جه اینه جا در اردن. چکوشه دسته تینه جه چوب یا آهین یا پلاستیک یا دیگر چیزؤن بساتته ببی.

چکوش