پیلا انفجار

Wikipedia جي

پیلا انفجار یا گت ٚ انفجار (یا اۊجۊر گه اینگیلیسی دل گۊنن: بیگ بنگ) یته تئؤری هیسه گه تؤضیح دنه چۊته جهان شکل بگیته. ای نظریه سر جهان یته داغ ؤ أمبس ٚ نۊقطه ترکسن ٚ جی سرأگیته بۊنه. ای أمبس ٚ نۊقطه گه اۊنه تکینگی دۊخؤنن، اۊن ٚ یه‌وأره ترکسن ٚ جی جهان شکل بگیت. ای نظریه معتبرترین نظریه هیسه گه جهان ٚ شکل‌گیری وأسی تایسه مطرح بؤبه.