پينک فلؤيد

Wikipedia جي
پينک فلؤيدˇ جرگه ۱۹۷۱
پينک فلؤيدˇ جرگه ۱۹۷۳
A concert stage lit by purple lighting. Four men are performing on the stage as a crowd stands in front of it. Behind the men are video screens displaying images of vinyl records.
خيرخواهانه اجرا لايو ۸ˇ ميئن

پينک فلؤيد (به اينگليسي: Pink Floyd) يکته اينگليسي ميزقؤنˇ جرگه ايسه گه لندنˇ ميئن بنأ بۊبؤ. اي جرگه يکته جي تأثيربنأترين اينگليسي راکˇ ميزقؤنˇ جرگه ايسه گه بۊتؤنسته پراگرسيو ؤ سايکدليک ميزقؤنˇ أمرأ، فلسفي أشعار جۊلفˇ معاني أمرأ، صؤتي تجرۊبه کأرأگيتنˇ أمرأ ؤ زينده اجراؤنˇ اۊستادؤنه خلقˇ أمرأ بين المللي مۊوفقيت کسب بکۊني ؤ به يکي جي خۊشبدأشته ترين ؤ تأثيربنأترين عامه خۊشادار ميزقؤنˇ جرگه تبديل ببي.

پينک فلؤيد سالˇ ۱۹۶۵ˇ ميئن چندته دانشجۊ همتˇ أمرأ به نؤم سيد برت گيتار زأنکس ؤ أصلي خۊندشگر، نيک ميسن درام زأنکس، راجر واترز گيتار بيس زأنکس ؤ خۊندشگر ؤ ريچارد رايت کيبؤرد زأنکس ؤ خۊندشگر تشکيل بۊبؤ. ايشؤن سيد برت سرپرستي أمرأ دۊته مۊوفق تک آهنگ دههٔ ۶۰ ميلادي أواخر مۊنتشر بؤدن. ايما خۊشؤنˇ أولي آلبۊمه به نؤم نى زأنکس بر صۊوايين سرˇ بلته'ن عرضه بؤدن گه خۊجير أثر بۊ ؤ اين ايشؤن شؤهرتˇ باني ؤ باعث بۊ. ديويد گيلمؤر ۱۹۶۸ دسامبر ما به عۊنوانˇ پنجۊمي عۊضو جرگه' علاوه بۊبؤ ؤ تدريجن سيد برتˇ جا گه شديدا ال اس دي مصرف گۊد ؤ خۊ رواني ساقي أز دست بدأبۊ؛ بيته. سيد برتˇ سيوايي پسي، راجر واترز جرگه ترؤن'نˇ أصلي شاعر بۊبؤ ؤ خۊ جاجيگه بيش أز پيش تثبيت بؤده. اي زمتؤن بۊ گه پينک فلؤيد خۊ مفهۊمي آلبۊمؤنˇ أمرأ؛ مانگˇ تاريک نيمه(۱۹۷۳), کاش ائره ايسأبي (آلبۊم) (۱۹۷۵)، جؤنورؤن (۱۹۷۷)، ديوار (۱۹۷۹) ؤ نهايي وابين (۱۹۸۳)ˇ مۊسؤن؛ جهاني شۊهرت کسب بؤده.


ريچارد رايت سالˇ ۱۹۷۹ˇ ميئن به علت شخص مۊشکلات واترزˇ أمرأ، جرگهٰ ترک بؤده. واترزأ ني سالˇ ۱۹۸۵ˇ ميئن جرگه جي سيوا بۊبؤ تا گيلمؤر؛ پينک فلؤيدˇ رهبر ببي.گيلمؤر، واترزˇ سيوايي پسي؛ نيک ميسنˇ أمرأ بر بقاى پينک فلؤيد اصرار بورزسته گه هي اصرار مؤجبˇ تخاصؤمˇ دئباخي اعضا ؤ واترز بۊبؤ. سراخر، واترز اکراهˇ أمرأ بر کار گۊدنˇ پينک فلؤيد بي اينˇ حؤضۊر رضايت بدأ ؤ واترزˇ سيوايي پسي اي جرگه به رهبري گيلمؤر دۊته آلبۊم بيرۊن هدأ به نؤم آني لغزش (۱۹۸۷) ؤ سيوايي ناقۊس (۱۹۹۴). ۲۰۰۵ ژۊئيه ما ميئن، دۊ دهه پسي، جرگه أعضا (گيلمؤر، واترز، رايت ؤ ميسن) خيرخاهانه اجرا ويسن لايو ۸ˇ ميئن گردأيتن. سيد برت سالˇ ۲۰۰۶ ؤ ريچارد رايت سالˇ ۲۰۰۸ˇ ميئن بمۊردن گه ايطؤرى اي اجرا؛ آخري جرگه اجرا تمامˇ جرگه أعضا أمرأ بۊ.سالˇ ۲۰۰۶ˇ ميئن، گيلمؤر يته مۊصاحبه لا رپۊبليکا ايتاليايي رۊزنؤمه أمرأ أنجؤم بدأ ؤ اعلام بؤده گه پينک فلؤيد مۊنحلأ بؤ. وختي گه جرگه أمأنه جي اينˇ جي بپۊرسن، گيلمؤر تؤضيح بدأ گه پينک فلؤيد ده نۊخؤندنه ؤ اۊن ۶۰ سالگي ميئن ترجيح دئنه خۊ شخصي پؤرؤژه سر کار بکۊني. اۊ زمتˇ جي، واترز ؤ گيلمؤر چندين بار اعلام بؤدن گه ده نخأنن جرگه أعضا کسنˇ أمرأ بۊخؤنن. سالˇ ۲۰۱۱ˇ ميئن گيلمؤر ؤ ميسن، لندنˇ اؤدؤ آرنا ميئن، واترزˇ ديوارˇ تۊرˇ نمايشˇ ميئن اۊنه بال بزأن. ۲۰۱۴ ژۊئيه ما پنجؤم؛ چندته سربس من جۊمله گيلمؤرˇ زنأک، يته آلبۊمˇ مۊنتشرأبؤنˇ جي به نؤم بي پايان رۊخؤنه خبر بدأن. اي آلبۊم، ۱۹۹۴ˇ ضبط بۊبؤ آثارˇ جي وأيته بۊبؤکه ؤ فقيد ريچارد رايته تقديم بۊبؤ. اي آلبۊم ۲۰۱۴ نۊوامبر ما مۊنتشرأبؤ.

پينک فلؤيد سالˇ ۱۹۹۶ˇ ميئن آمريکا راک أند رؤلˇ پيلˇ کسؤنˇ تلار ؤ سال ۲۰۰۵ بريتانيا پيلˇ کسؤنˇ ميزقؤنˇ تلار راه بياته. تا سالˇ ٬۲۰۱۳ ۲۵۰ ميليۊن نۊسخه جي ويشتر؛ اي جرگه آثارؤنˇ جي جهانˇ ميئن بفۊرته بۊبؤ گه ۷۴,۴ ميليۊن نۊسخه خالي آمريکا ميئن بفۊرته بۊبؤ. هينˇ ويسين دۊنيا پۊرفؤرۊشترين ميزقؤنچئنˇ زۊمره ميئن قرار گينه. همچنين؛ مانگˇ تاريک نيمهˇ جي به عۊنوانˇ يکته جي مۊوفقترين ؤ پۊرفؤرۊشترين تاريخˇ راکˇ آلبۊمؤن تمامˇ زمتؤنˇ ميئن ياد بۊنه. اي آلبۊم بۊتؤنسته، ميزؤن فؤرۊشˇ لحاظˇ جي، آمريکا أولي رۊتبه ببي ؤ چارده سال جدولˇ ميئن بۊمؤني. تا ايسه ۴۰ ميليۊنˇ جي ويشتر اي آلبۊمˇ جي جهانˇ ميئن بفۊرته بۊبؤ. [۱]

سربس[دچينواچين]

  1. پينک فلؤيدˇ بيؤگرافي، پينک فلؤيدˇ رسمي وبجيگه.