پتريکؤر

Wikipedia جي

پتريکؤر (/ˈpɛtrᵻkɔər/) ىک جۊر بي (بۊ) ايسه که وختي وأرش خۊشکˇ خاکˇ سر وأرنه چأگۊده بنه؛ هۊ بؤ که مردۊم اۊنه "وأرشˇ بۊ" دۊخؤنن. اي کلمه دۊ ته وابين أجي چأگۊده بۊبؤ؛ ىکته ىۊناني مئنˇ پئترا (Petra) کي "سنگ" معني دئنه ؤ اؤکته ني ايکؤر (ichor) کي اۊ ماىعه گۊنن کي ىۊنانˇ افسانه'نˇ مئن، خۊدا'نˇ رگˇ مئن دبۊ.

اي کلمه' سال ۱۹۶۴ ميلادي دۊته اؤسترالياىي پژۊهشگر، علم ؤ صنعتˇ تحقيقاتˇ سازمان أجي چأگۊدن؛ ايزابئل جؤى بيئر (Isabel Joy Bear) ؤ ريچارد جي. تۊماس (Richard G. Thomas). اۊشؤن اي کلمه' ىکته مقاله به چأگۊدن کي قرار بۊ نئىچرˇ مجله مئن چاپ بۊبۊن.

اۊ مقاله مئن، بنويشتکسؤن تؤضيح دئنن کي چۊتؤ اۊ بي (بۊ) ىک جۊر رۊغؤن أجي هأنه کي خۊشکي زمت، ىپاره واشؤن وأدئنن؛ بأزين رؤسي خاکؤن ؤسنگؤن اي رۊغؤنه جذب کؤنن. وأرشˇ زمت، رۊغؤن هوا مئن رها بنه. اي بۊ خالي اي رۊغؤنˇ شي نئه. اي رۊغؤن چن چي ديگرˇهمرأ تۊىمأبنه تا وأرشˇ بۊ (پتريکؤر) چأگۊده بۊبۊن.