پرش به محتوا

وبلاگ

Wikipedia جي

ویبلاگ یا ویب بینیویشته یا فقط بلاگ یا صفحه هایی از ئیته ویبلاگ بینیویشته اینترنتی ، که دوروستا ببوسته از نیویشتنی های کوچیدانای ، به ئیسم پوست که اونه موحتوا اندیشه – ایطلاعات و خاطرات روزانیه شخصی و یک پیوندهایی ئیسه که بوسیله خوده ویبلاگ نیویس با ترتیب زمانی از جدید به قدیم قرار گیره.

کوچیکترین رده یا واحد در ویبلاگ ، پوست ئیسم داره معمولن آخر وئسی که بینیویشتان تومتمه بیده ، ئیته برچسب تاریخ و زمان و نام او کسی که بینیویشته ، اونه جیر نیویسیدی .

فاصله زمانی ئی که بین دو تا وب بینیویشته نهه حتمنی نباید یکسان ببه و نویسنده هر زمانی که اونی دیل بخاسته تانه خوره بینیویسه .

وب بینیویشتان در دسترس همه قرار داریدی و همه تانیدی اوشانه بخانید .

ویبلاگان خوشینه تیلمبار داریدی و خوشانه نیویشتانه قدیمیه اوه میئن نهیدی تا اگر کسی بخاسته یعدنان اوشانه بخانه بتانه أ کارا بوکونه .

تعدادی از ویبلاگان هم خوشانه ره از یک ایمکانات خاصی ئستفاده کونیدی مثله جوستوجو برای ئیته کلمه.

أ روزانه وبلاگان خوشانه ره انواع مختلفی پیدا گودیدی . مانند :ویدئو ویبلاگ ،فیلش ویبلاگ ،صدا ویبلاگ ، ...

اولین ویبلاگ دونیا موتعلق به دیویدوانیر ئیسه.

زمانی که سال 1999 شوروع ببوسته بو فقط 33 تا ویبلاگ در اینتر نت وجود داشتی عوضش بعد از چند ماه که بوگوذشته تعداد ویبلاگان به میلیونها تا فارسه که از نقاط مختلیف دونیا نیویشتیدی.

ایران مئن اولین ویبلاگا اقای سلمان جریری در 16 شهریور 1380 بوجود باورده که بعدن با انتشاره راهنمای ساختنه ویبلاگ توسط حسین درخشان مردوم به طرف ویبلاگ نویسی هوجوم ببوردده و در سال اول حدود 100 تا وبلاگ دوروسته ببوسته.

بعدها با دوروسته بوستنه پرشین بلاگ ، بلاگ اسکای و بلاگفا ده ها هیزار تا ویبلاگ بینیویشته ببوسته.