هکشواکش

Wikipedia جي
یکته تاتایی هکشه ببؤ یکته وبمج آیکون سر؛ کی تاتایی او وبمج مئن واببؤ.

کامپیوتر ؤ اينترنتˇ مئن، هکش-واکش (اينگيليسي: drag-and-drop) یکجور فند ؤ کاره. وختي یکچي مجازي، کامپیوتري فضا مئن، مؤسˇ (‌mouse) جی بیته بنه ؤ جابجا بنه، هکشواکش ببؤ.

شأنه یکته فایل یا پرونده' یک جا جی هکشئن ؤ جایˇ ديگه بردن یا دو ته مجازی چی مئن یک جور ارتباط ایجاد گودن.

هکشواکشه یاد گیتن ؤ آموتن ساده ايسه اما خیلی برنامه'ن اي قابليتˇ جی حمایت نکؤنن.

هکشواکش اي مرحله'نه دأنه:

  • او چیزˇ سر کلیک گودن ؤ مؤسˇ پولوک (دؤکمه) دأشتن
  • هنشر (صفحه) مئن مؤسه جابجا گودن تا مقصده فرسه
  • مؤسˇپولوکه رها گودن

هکشواکشˇ قابلیت اول بار مکينتاشˇ سيستم عاملˇ مئن معرفی ببؤ. وختی یکچیه هکشواکش کؤنیم، گونیم اونه هکشيم.