پرش به محتوا

هيپؤفيز

Wikipedia جي

هیپؤفیز یته ودد ایسه که مغز ٚبۊن دره. هیپؤفیز خؤ به سۊتته قسمت دأنه : پیشی‌هیپؤفیز، مئنی‌هیپؤفیز و پسی‌هیپؤفیز.

عملکرد[دچينواچين]

هیپؤفیز سۊتته بينه دأنه: پیشی‌هیپؤفیز، پسی‌هیپؤفیز ؤ مئنی‌هیپؤفیز گه خؤ تحت ٚتأثیر ٚهیپؤتالامۊس دره.

پیشی‌هیپؤفیز[دچينواچين]

ای بخش هؤرمۊن سازنه ؤ بیرۊن‌أدئنه.

گؤنادؤترؤپؤن:

  • لۊتئیینی‌کننده هؤرمۊن (LH)
  • FSH

هر دۊتته تحت ٚتأثیر ٚگؤنادؤترؤپین ٚآزادکننده ٚهؤرمۊن(GnRH) آزادأبۊنن.

کالبؤدشنأسی[دچينواچين]

هیپؤفیز یننه کۊشتأی غۊدده ایسه که مغز ٚبۊن ؤ ئسفنؤیید ٚخاش ٚحفره مئن دره ؤ 0.5 تا 1.5 گرم وزن دأنه.