هيپؤفيز

Wikipedia جي

هیپؤفیز یته غۊدده ایسه که مغز ٚبۊن دره. هیپؤفیز خؤ به سۊتته قسمت دأنه : پیشی‌هیپؤفیز، میانی‌هیپؤفیز و پسی‌هیپؤفیز.

کالبدشناسی[دچينواچين]

هیپؤفیز یننه کۊشتأی غۊدده ایسه که مغز ٚبۊن ؤ ئسفنؤیید ٚخاش ٚحفره مئن دره ؤ 0.5 تا 1.5 گرم وزن دأنه.