پرش به محتوا

نرمأوزار

Wikipedia جي

کامپيۊتري نرمأوزار (اينگيليسي: Computer Software) ىته محصۊل هيسه که مهندسˇ نرمأفزار اۊنه طراحي کۊنه ؤ سازنه. نرمأفزارˇ دل، برنامه'ني نئه که اي برنامه'ن کامپيۊترˇ مئن قابلˇ اجرا هيسن، مستنداتي نئه که اي مستندات واقعي فؤرمؤن ؤ مجازي فؤرمؤنه شامل بۊنن، دىتا'ني نئه که اي دىتا'ن ترکيبي هيسن جه ارقام ؤ حرۊف. در واقع کامپيۊتري نرمأفزار، اۊ دستۊرالعملؤن و ىا کامپيۊتري برنامه'ني هيسه که اجرا سر ىته خۊجير کاراىي، ويژيگي ؤ عملکرد فراهم سازنه.[۱]

نرمأوزار ىته دۊگانه نقش دأره. هۊجۊر که نرمأفزار ىته محصۊل هيسه هۊجۊر أني نرمأفزار ىته نقليه-ىي وسيله هيسه محصۊلˇ تحويلˇ ره. به-عنوان ىته محصۊل، نرمأفزار ىته سختأفزارˇ مؤحاسباتي توانه که بالقوه هيسه بالفعل چاکۊنه. و به-عنوان ىته نقليه-ىي وسيله، نرمأفزار سيستم-عاملؤن ؤ شبکه'ن ؤ دئباخي نرمأفزاري مؤحيطؤن ؤ أبزارؤنˇ بۊنبَره' چاکۊنه.[۲]خصۊصيات[دچينواچين]

نرمأفزار ويشتر ىته منطقي عؤنصره مؤنه تا ىته فيزيکي سيستمي عؤنصر. هين وأسئه خصۊصيات اۊني، سختأفزارˇ همرأ خىلي تؤفير دأره.[۳]

 • نرأوزار چاگۊده نؤبۊنه، بلکه مؤهندسي بۊنه
 • نرمأوزار فرسۊده نؤبۊنه
 • نرمأوزاري محصۊلاته نشأنه مؤنتاژ گۊدن

نرمأوزارˇ کاربردي پره'ن[دچينواچين]

الانه هفت ته گتˇ گرۊه نئه کامپيۊتري نرمأفزارؤنˇ جي که تترج مؤهندسينˇ نرمأفزاره به چالش کشنن.[۴]

 • سيستمي نرمأوزارؤن. سيستمي نرمأفزار ىته مجمۊعه هيسه برنامه'نˇ جي که ديگر برنامه'نه سروس دنه. برخي سيستمي نرمأوزارؤن ىته پيچيده اطلاعاتي ساختار ولي قطعي دأرن (نرمأفزار در صۊرتي قطعي هيسه که ورۊدي ؤ پردازش ؤ خرۊجي ترتيب ؤ زمانبندي، قابلˇ پيش-بيني بؤبۊن).
 • کاربردي نرمأوزارؤن. مستقل برنامه'ني که ىته مشخص تجاري نيازه برطرف کۊنه ؤ مۊديريتي تصميم-گيرئنه سهۊلت بخشنه.
 • علمي/مؤهندسي نرمأفزارؤن. ىته علمي/مؤهندسي نرمأفزار "ارقام" ؤ "اعداد"ه پردازش کۊنه.
 • تعبيه-بؤبؤ نرمأوزارؤن.
 • خطˇ تؤليد نرمأوزارؤن.
 • وبي کاربردي برنامه'ن.
 • مصنۊعي هۊش نرمأوزارؤن.نرم‌افزارایتا دیگر نام برنامه شینه. مثینکه اولین بار آقای جان تاکی در سال 1985 میلادی،اتو به کار بببرده، احتمال داره انگلیسی درون چون خواستیدی سخت افزار و نرم افزار درون فرق بنیدی،ایتا واژه ی به کارببردید که سال ها قبل هم قبل از پیدایش رایانه سخت افزار (به معنی اسباب و اشیاء) به کار شویی.

سربس[دچينواچين]

 1. Roger.S.Pressman, "Software Engineering", ترجمه بؤده-کس: آقاىان جعفرنژاد ؤ محرابي؛ مهندسي نرم افزار
 2. Roger.S.Pressman, "Software Engineering", ترجمه بؤده-کس: آقاىان جعفرنژاد ؤ محرابي؛ مهندسي نرم افزار
 3. Roger.S.Pressman, "Software Engineering", ترجمه بؤده-کس: آقاىان جعفرنژاد ؤ محرابي؛ مهندسي نرم افزار
 4. Roger.S.Pressman, "Software Engineering", ترجمه بؤده-کس: آقاىان جعفرنژاد ؤ محرابي؛ مهندسي نرم افزار