ناصر نوراللهي

Wikipedia جي

ناصر نوراللهي متولد ايران مشهد در سال 1360

naser noorolahi motavalede mashhad dar sale 1360

به كلبه كوچكم خوش آمديد. well come to my home

سوي چشمانم را فروکُش؛ مي توانم ببينمت! گوش هايم را ببُر؛مي توانم بشنومت، و بي پا مي توانم به سويت بپويم، و بي دهان نيز مي توانم بخوانمت.. بازوهايم را ببُر.تنگ د برت مي گيرم؛ با دلم، چنان که با دستانم، قلبم را از تپيدن باز آر،مغزم خواهدتپيد، و اگر د مغزم آتش افکني تورا درخونم با خودخواهم بُرد.

www.2barekharabshod.mahblog.com