میزیدن

Wikipedia جي

میزیدن مصدری ایسه کی ایمروز فارسی زوانان از اون ایستفاده نکونیدی ولی کوردان و گیلکان به فراوانی ایستفاده کونیدی کی البته ریشه در پهلوی داره و همان شاشیدن ایسه. مازندران مئن هم اين مصدر ِنوم دَميشتن ايسه.