ميش

Wikipedia جي
جؤر چپ ٚ جي ساعتگرد: آمانتيا مۊسکاريا، تۊرينگ‌آوخؤرئه، سيۊم‌بزأ نؤن، chytrid، آسپرگيلؤس.

ميش، مۊش یا گۊش یۊکأريؤت جانداراني هيسن گه ميکرؤاؤرگانيزمؤني مۊخمرؤن ٚ مۊسؤنچي-ئه بأني سيۊمؤن أ چتر ٚ ميشؤن-ه (ماشرۊم) شامل بۊنن. اي مؤجۊدات ميشؤن ٚ قلمرؤو ٚ مئن جرگه‌دبۊد بۊنن گه گۊرۊپي سيفا واشؤن أ مجنده‌أن ٚ پيلا قلمرؤن ٚ جي هيسن. ميشؤن ٚ سللۊلؤن ٚ ديفاره ٚ مئن مادده‌یي کيتين ٚ نؤمي دره گه یته مۊهيم ٚ فاکتؤر اۊشؤن ٚ تمایز ٚ ره واشؤن أ باکتريایي سللۊلؤن ٚ ور محسۊب بۊنه. ميشؤن فؤتؤسنتز یا شيميؤسنتز گۊده منئن أ همٚته هترؤترؤف (مصرف‌‌کۊننده) هيسن گه خۊ رۊشد أ تکثير ٚ ره آلي ترکيبات-ه انرژي یأ کربن دي‌اکسيد ٚ دؤني وابسته هيسن.[۱] ميشؤن هوازيو یا اختياري ناهوازيو هيسن. اي جانداران ٚ ويشتري ساپرؤفيتؤني هيسن گه خاک أ آو ٚ مئن واشؤن أ مجنده‌أن ٚ بقایا-ا تجزيه کۊنن.

سربس[دچينواچين]

  1. National Geographic, Washington DC: August 2000 - Vol. 198 – NO. 2. , p.59.