مورغ عشق

Wikipedia جي

مرغ عیشق ایته اهلی پرنده یه از نژاد طوطی. ا پرنده اصلی جایگاه دیگر طوطی سانانه مانستن، اوسترالیایه.

تاریخچه: ا پرنده ی اولین دفا ایته زیست شناس کی اونی نام سرجان گلد بو، 1840 میلادی ببرده به انگلستان. بعد انی موتقاضی زیاده بوست و کشتیانه زیادی دست به کار انتقال ا پرنده یان بوبوستیدی کی اشنه ویشتر بردیدی اروپا بخصوص انگلستان، هلند، بلژیک. اشنه او موقا در دسته های چند ده هیزارتایی حمل کودیدی و در طول او سفر چند هفته ای فقط تعداد کمی از اشن سالم فارسائید اروپا به زودی ا پرنده اهلی بوبوست و از طریق انگلستان انه به تومام دونیا اوسی کودد

مشخصات: ادات: ا بعد جوجه انه تولد، ماده اوشانه از خو معده دورون غذا فارسانه. غذای نرم کی از معده دورون آوره. بعد چند روز کی انی زاکان پیله تره بید غذای نیمه هضم یس) بچخته حبوبات مثل عدس باقلا و لوبیا مورغ عضق اگر ایته رژیم غذاییه عدات بوکونه به زاحتی نیشه انه تغئیر دئن، پس بختره از زاکی انه خوب عدات بدیم


بیماریان

  * یبوسیت
     o علائم:پرنده در دفع فضله مشکل دره.
     o علل:تغذیه غلط و مسمومیت.
     o مداوا: قطره چکانامره ای قطره روغن کرچک یا روغن زیتون از ای طرف انی زبانه سر بچکانید.میوه و سبزی و دانه‌های آبدار مفیدد.
  * فلج
     o علائم:حرکت اهسته یک پا یا اختلالات حرکت که کم کم پدید آیه.
     o علل:کمبود ویتامین یا حتی جراحت.
     o مداوا:اضافه نمودن ویتامین به آب آشامیدنی پرنده ٬تازه سبزی و تازه میوه.
  * ضربه مغزی
     o علائم:فلج ناگهانی و کامل و یا بیهوشی.
     o علل:برخورد به پنجره یا موانع دیگر.
     o مداوا:پرنده بیهوشه در مکانی نرم و تاریک بنید.انی سر باید از انی بدن بوجور تر ببه.پس از بهوش آمدن انی محیطه گرمه کونید.
  * جراحات پوستی
     o مداوا:پران و محل زخمه آب جوش یا ولرمه یا چایی مره بشویید و هتو بنید تا خوره خوب ببه. اگر نشویید امکان دره کی عفونت بوکونه.
  * پیله بوستن بیش از حد ناخونان
     o علائم:رشد بیش از حد ناخونانحتی مارپیچی بوستن ناخونان.
     o علل:قوطر میله‌ یانی کی در قفس اشنه نشستنه ره بند کمه.
     o پیشگیری: شاخه طبیعی بنید قفسه دورون. سنگه ناصافم خوبه.
     o مداوا: اشنی ناخونانه وا کوتاه بوکونید، اتو کی ایته دستکی اشنه بدرید نوره جلو. اشنه ناخونه خونی سلولان نوره روبری معلوم به. تا اویه اشنه ناخونانه قیچی مره کوتاه بوکونید
  * بزرگ شدن بیش از اندازه منقار
     o علائم:گاه گلف اشنی منقار انقدر پیله به کی اشن نتند غذا بخورد
     o علل:اشنه تغذیه اشتبایه
     o پیشگیری:طبیعی شاخه و سنگ آهک قفس دورون بنید
     o مداوا:منقاره وا کوتا بوکونید احتمالا چن دفا وا ا کاره بوکونید.

نکاتی پیرامون نگهداری: بهتره اشنه جفت جفت نگه داری بوکونید. مورغ عشق خو محیط مره خ گیره پس اشنه جایه عوضه نوکونید. انی قفس باید جایی ببه روشن و تا حد ممکن ساکت ولی نباید انه آفتاب نور جیر بدارید، زیاد آفتابه نوره بیدینه سکته کونه. پرنده قفس باید بوجور تر از محیط ببه تا بتنه همه جایه بیدینه یو نترسه، اگرم ایته قسمتم به طرفه دیوار ببه تا ان از ایطرف اطمینان بدره بازیم بهتره قفسه کفه پرندگانه مخصوص شنه مره یا روزنامه سیا سفید(رونامه رنگی رنگ اشنه ره مضره) بوپوشانید و هفته ای ایبار اونه تعویض بوکونید. قفس دورون میله یانی با قطر 2.5 تا 3 سانتی متر بنید تا ونهلید کی پرنده بیماری بیماری ناخون بلند فینگیره آب و غذا ظروف نباید زیاد تعویض ببه چون کی ا ظرفه عادت کونه و از جدیده ظرف بترسه و ان باعث به کی وشتا(گرسنه) بمانه

وسایل اضافی قفس دورون: مورغه عشق خایلی دوس دره بازی بوکونه، بختره ک وسایلی اشنه سرگرمی ره قفسه دورون بنید مثلا: تاب حلقه ای: ا پرنده خایلی دوس داره تابه سر بینیشینه، بختره کی اگر دو تا مورغه عشق ایته قفس ایسد دوتا تابم قفسه دورون بنید مورغه عشقه عروسک: ایته پلاستیکی عروسک از مورغه عشق، اگر تنهایی قفسه دورون ایسه ایته عروسک بنید قفسه دورون، هتو کی جفته مره رفتار کونه عروسکه مره یم رفتار کونه کوچه زنجیر و زنگوله: اشنه نران خایلی دوس دارید کی صدا درباورید کوچه آینه: معمولا اشنه ماده یان آینه جلو هو رفتاری کی خاید غذا دانه موقه خو زاکانه مره کوند، آینه جلو هم بوکوند وان حمام: نوعی وان کی اشن بتند شنا بوکوند