مرغانه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن مورغانه أجي)

توخمی ایسسه کی مرغ نئنه و اونه گونن مرغانه.

انواع[دچينواچين]

شلخت مرغانه

کرک مرغانه

خوتکا مرغانه

مورغانه واجه مثلان[دچينواچين]

  • مورغانه کودن

ای نفرˇ جه اگی خطایی سر بزنه او ایتا کارأ ایشتبا انجام بدهه گئدی مورغانه بوکوده یأنی مورغˇ مانستان خو بارأ(مورغنه) زمین بنه. مامولن او زمات أ ایصلاحأ بیکار بریدی کی ای نفرأ حواس نیه خودش نانسته، اونه دسˇ جه جیویزه، ایته خطایی کونه. دقیقن هوطویی کی مورغˇمورغانه نهئن ده خودشه دس نیه او ایوارکی اونه بی وختی گیره. أگی أ مورغانه بخائه زیمینأ بوخوره او بشکفه، روسوایی ببار أوره. بس مورغنه کن آدمی ایسه کی کرچˇ مورغˇمانستان روسوایی ببار أوره.

  • مورغانه پوستˇجه بیرون بمه

أگی ای نفر کی دیگرانˇجه کوجی تره طوری رفتار بوکونه کی خیال بوکون اوشانه جه پیله تره گئدی هنی مورغانه پوستˇجه بیرون نامه نانم چی کونه. أ ضرب المثلˇ موآدلˇ فارسی به: پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن.