مدي Wikipedia:درخاست مدیریتئبه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زأکؤن؛

می نظر اینه که امه نیاز ندأنیم که حتمن چن نفر با عنوان مودیر بدأریم.

واقعیت اینه که تا الؤنم، امی کار بر اساس سیستم شؤرایی بو و هر تصمیمی که خاستیم بگیریم تا مشورت گودیم یا اگر کسی کاریه سرأگیت (شوروع گود) بقیه تینسن اونˇ همره موخالفت یا موافقت بکونن.

امین ثنایی‌ام، فقط به اسم مودیره و اگر امره یاد دبی تا مودّت‌ها مودیری نداشتیم و خالی او زمت مجبور ببؤیم که از بینˇ خودمؤن یک نفره به عنوان مودیر تعیین بکونیم که بدیم ویکیپدیا یک سری محدودیت‌هایی بنأ. ناویره (وگرنه) هیتؤ تینسیم ادامه بدیم.

الؤنم مو فیکر کؤنم که ویکی‌پدیا مئن، هممه مودیرن و هممه مسئولن. امین ثنایی اگه مودیریتˇ عنوانه دأنه، اینˇ واسیه که بتؤنی بعضی از کارؤنه انجام بدی که ویکیپدیا اوشؤنه باخی اعضا به ممنوع بوده.

می نظر اینه که یک‌ته مودیر وسسه. چون امی جمعˇ مئن مودیر باخی زأکؤنˇ همره هیچ فرقی ندأنه. هنده تأکید کؤنم که ویکیپدیا بر اساس موشارکته و امه تینیم هیتؤ ادامه بدیم. پس هچی بوروکراسیه زیادأ نکونیم.

می نظر اینه که به جای این‌که مودیر زیادأ کونیم، هر موضوعی واسی بحث را تودیم و فوروم تشکیل بدیم. هی قضیه موسؤن. مثلن هر تصمیم موهمی که قراره بگیریم، یک همچین صفحه‌ای چاکونیم و اونˇ مئن بحث بکونیم و با اجماع تصمیم بگیریم.

مثلن تا الؤن چن بار پیش بمأ که مو با یک سری صفحاتی روبه‌رو ببؤم که باید پاکأ بون. و مو چون مودیر نیم مننئم پاکأ کونم. عجله نودم. امین ثنایی صفحه مئن پیام بنأم و گوزارش بدأم که آقا ایشؤنه پاکأ کون.

در واقع، مودیر، باید عامل اجرایی ببون، نه تصمیم‌گیری. مودیر باید او تصمیمی که جمع گینه، اجرا بکونی. فقط و فقط اجرا.

یعنی این جمعه که تصمیم گینه فلان کاره بکونیم یا نه و ای مودیره که تصمیم نهایی جمعه وا اجرا بکونی.

.:: ورگ ::. ‏۳۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۵۵ (UTC)

خسته نبی ان که زاکان همه هم مدیرده هم مسئول درست نیه اما همه ویکی میئن مسئولیم ولی مودیر نئیم بعد درمورد جمع و این که مدیر باید کار اجرایی بوکونه درسته اما جمع کو؟؟؟؟ وقتی یک جمعی وجود بداره و مودیر انتخاب بوکونه اونوقت مدیر مدیر اجرایی به نه اون وقتی که جمعی وجود نداره و و تصمیم جمعی هم بیگیفته نبه. من هم با تک مدیری موافقم و گمه مدیر یک نفر ببه کافیه هسا اون خوره ایته مشاور معاون یا... بگیرهخواهشن هرکس هرکس به عنوان مودیر کاندید نوکونید اول بسنجید بعد ضمنن امرام در جریان قرار بنید چون اصلا نانیم چرا یه دفعه حرف انتخاب مودیر بمو وسط--رهنما ‏۳۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)

زاکؤن روزبدهاد. ایکه اینید مو شمره پیشنهاد مودیریت هدأم این واسیه کی ای فیکره گودم کی شاید پیش بأی کی مو در دسترس نبم، هین واسی نیازه کی افرادی که قابل اعتماد ایسسن، مودیر ببن. او طرفه جی هم نی مودیریت چیز اضافه ای ندأنه. فقط تینی خراب وانیویسؤنه حذفأ کونی ؤ خرابکار کاربرؤنه دسترسیه قطع بوکونی. مو احساس گودم کی مودیرت احساس مسؤلیته نی ویشترأ کؤنه ؤ امه ویکیپدیا نی ویشتر قدرت گینه. هله نی اگر کسی از شمه خأنه مودیر ببی چره که نه؟!.

مو ایته درخاستم نی شمه جی دأنم. اگر راضی ایسسین مأ Bureacraut به نامزد بوکونین (یعنی مئبه نی Bureacraut بؤنه واسی رأگیری راه تودأین). می نامه جؤرتر از همه بنویسین ؤ دقیقن هو متنایی که بنأمه، مئبه بنأین ولی به نام Bureacraut.

--AminSanaei ‏۳۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)

  • رهنما جؤن. تنی گب دوروسسه. اتفاقن یکی از می دلایل اینه که الؤن امه چار پنج نفر ویشتر نیم که عضو فعالیم. چار پنج نفر، چن ته مودیر خأنه مگه؟

امما راجه به امین ثنایی گب وا بگوم که خرابˇ وانیویسؤنه حذفأ گودن یا خرابکار کاربرؤنˇ دس‌رسیه قطعأ گودن کاری نیه که اورژانسی ببی و تو اگه چن زمت پیدا نبی کاری پیش نشون. (اگه اشتبا کؤنم تذکر بدین) بنابراین کماکان امه تینیم گوزارش بدیم تأ.

مو هنده گونم: امی موفقیتˇ رمز کار موشترک و شورایی‌یه. امه تینیم هر تصمیمی که خأ بگیریم، اون‌ئبه بحث تشکیل بدیم و در نهایت امیرتصمیمه به مودیر (عامل اجرایی=امی آقا امین ثنایی) ابلاغ بکونیم و اونم وا اجرا بکونی.

فقط مودیرم نوا کاری خودسرانه انجام بدی و هر دستوری یا برنامه‌ای که قراره انجام بگیری یا راجه به اون بحث ببی، بئتره اول گتˇ ولگˇ بحثˇ صفحه مئن عنوان ببی و بازون اگه لازم بو اون‌ئبه یک‌ته صفحه اختصاصی چاکونیم تا اونˇ سر بحث ببی. (دوروس هی صفحه موسؤن که اول گتˇ ولگˇ بحثˇ مئن عنوان ببؤ)

مو پیشنهاد کؤنم تا زمانی که امی جمع (فعال کاربرؤن می منظوره) ده یا بیست نفرأ جی رددأ نبؤ، تینیم ای روشه امتحان بکونیم. تازه اگه ده-بیس نفرأ جی رددأ بؤیم، تینیم بحث بکونیم که آیا کار اجرایی، یک‌ته ودیرئبه زیاده و مننه از اونˇ پس بر بأی؟ و اگه مننیس، تینیم مودیر (عامل اجرایی) اضافه بکونیم).


.:: ورگ ::. ‏۳۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)

شه وخت دله ره هارشیم[دچينواچين]

اگه ای تی بونه که هر کاری واسی بوریم امین ثنایی ره بائوییم که هم ئه ما ره وخت ره گیرنه هم ممکنه وه‌نه یاد جه بوره هم وه‌نه سر خله مشغول بونه!
وه اگه Bureacraut باوه تصمیم اول ئو آخر وه‌نه جه هاسه که ای ویکی ده‌له هآرشه/نظر هاده، ئه‌ما ره هم به‌تونده Admin هاکه‌نه، مه همچنین گمبه که وختی امی ویکی ئون معروف باینه ئو خله ملت جه هی جه به‌مونه وه‌نه ده‌واره هر 6 ما رأی بایریم که چون ئه‌ما ئه‌تا ده‌موکراتیکی ملت هاسه‌می --Parthava ‏۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۴۳ (UTC)

ای رأی گیری ئه‌ما ره یه‌هو بائیته ![دچينواچين]

ای کار هم هامونتا درخواست گیلکی دانشگا ئو کیتاپ ئو اینتا وآری بایه که ئه‌سا هانوز چیزی نایه! مه شه وه‌سه خاسه‌مه بورم لس لس تبلیغ هاکه‌نه‌م! که اگه باوه‌م چه که‌مبه ئو چه ناکومبه؟ مه خامبه اسکریپت ها ئه سر کار هاکنم ئو CSS ئو ... --Parthava ‏۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۴۸ (UTC)