محمد علي شا

Wikipedia جي
محمد علي ميرزا

محمد علي شاىˇ قاجار (۱۲۵۱–۱۳۰۴ هجري شمسي)قاجارˇ دۊدٚمانˇ شيشؤمي شا بۊ ؤ سال ۱۲۸۵ هجري شمسي بنيشته تختˇ سر ؤ مشرۊطه همرأ دۊشمني بۊده ؤ شؤراىˇ مللي مجلسه تۊپ دبسته ؤ آزاديخا'نه بکۊشته ؤ اي تفاقؤن استبداد صغير (کۊچˇ استبداد) نؤمي بۊبؤ. اۊن تئرانˇ گيتنˇ پسي، بۊشؤ رۊسيه سفارته پناهنده بۊبؤ ؤ سراخره حقارت أجي واداشته بۊبؤ کي ايران أجي بۊشۊن. مشرۊطه-خا'ن اۊنˇ پسي اينˇ کۊچˇ ريکه أحمد شا دؤجئن سلطنت ئبه.