پرش به محتوا

ماشین

Wikipedia جي

ماشین ای چی ایسسه کی ایرأ اورأ شؤنه به امره کومک کؤنه و امی بارؤنم تینیم اونه امره جابجا بوکونیم. ماشینؤنه ماشین ساجی کارخؤنأنه مئن ساجنن و هر مودلی معمولن تا چن سال تولید بنه و بزین ایته تازه مودیل و خوجیرتر جه قبلی مودیل بازاره مئن هنه. ماشینؤن چن جور ایسسن: سواری ماشین، موسافربری ماشین، بارکشی ماشین و ... . موسابقه ای ماشینم نی دأنیم کی فقط موسابقأنه مئن ایستیفاده بونن و جه معمولی ماشینؤنن سورعتی تر یا قودرتی تر ایسسن.

ماشین