مازندراني‌ئن

Wikipedia جي

مازندراني‌ئن[۱][۲] ايراني‌تبار مردۊمان ایسن کي مازندران ٚ مئن زیوش کۊنن ؤ گۊلستان ؤ سمنان ؤ تئران ٚ اۊستانان ٚ مئن ني ايساده.[۳][۴][۵] اۊشان ٚ دين ويشتر اسلام ؤ شیعه ايسه.[۶]

سربس[دچينواچين]

  1. «مردم مازندرانی پراکنده در چهار استان کشور». شمال نیوز.
  2. «دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی». جهاد دانشگاهی.
  3. Area handbook for Iran, Harvey Henry Smith, American University (Washington, D.C.), Foreign Area Studies, page 89
  4. Academic American Encyclopedia By Grolier Incorporated, page 294
  5. The World Book Encyclopedia, World Book, Inc, 2000, page 401
  6. in Mazandaran: Peaceful Coexistence With Persian, Maryam Borjian, Columbia University, page 66.