پرش به محتوا

ماجۊل:WikidataCheck

Wikipedia جي

توضیحات این پودمان می‌تواند در ماجۊل:WikidataCheck/توضیحات قرار گیرد.

local p = {}

function cc(arg , c)
  if arg and arg ~= '' 
  	then return arg
		else return c
	end
end

function p.wikidatacheck(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
  local property = config.property
  local value = config.value
  local catbase = config.category
  local namespaces = config.namespaces
	----------
  local same = cc(config.same , 'ویکی دیتا واری')
  local notinwikidata = cc(config.notinwikidata , 'ویکی دله دنی‌یه')
  local defrent = cc(config.defrent , 'ویکی دیتا دله مختلف هسته')
	----------
  local ok = false -- one-way flag to check if we're in a good namespace
  local ns = mw.title.getCurrentTitle().namespace
	----------
  local cate_same ="[[Category:" .. catbase .. " " .. same .. "]]"
  local cate_notinwikidata = "[[Category:" .. catbase .. " " .. notinwikidata .. "]]"
  local cate_defrent = "[[Category:" .. catbase .. " " .. defrent .. "]]"
	----------
  for v in mw.text.gsplit( namespaces, ",", true) do
    if tonumber(v) == ns then
      ok = true
    end
  end
	----------
  if not ok or catbase == "" or not value or value == "" then -- not in one of the approved namespaces
    return ""
  end
	----------
  local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not entity then -- no Wikidata item
    return cate_notinwikidata
  end
	----------
  local claims = entity.claims or {}
  local hasProp = claims[property]
  if not hasProp then -- no claim of that property
    return cate_notinwikidata -- bad. Bot needs to add the property
  end
	----------
  if hasProp[1].mainsnak.snaktype == 'value'
  then
	  local propValue = hasProp[1].mainsnak.datavalue.value -- This should eventually iterate over all possible values?
	  if propValue == value then
	    return cate_same -- yay!
	  else
	    return cate_defrent -- needs human review :(
	  end
	end
	----------
end
return p