قالب:Reflist

Wikipedia جي

کاربرد[دچينواچين]

نمونهٔ استفاده

{{پانویس‌ها|2}}

پانویس‌ها را در دو ستون نمایش می‌دهد.

{{پانویس|عرض‌ستون=30em}}

شکستن مقاله به چند ستون با عرض ۳۰ که تعداد ستون‌ها به طور خودکار توسط مرورگر با توجه به عرض صفحه انجام می‌شود.