قالب:Klick

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


این الگو برای این است که با کلیک روی یک تصویر در مقاله به پیوند دیگری به غیر از خود تصویر هدایت شویم.