فرهنگسرای ابن سينا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
ابن سینا فرهنگسرا - قانون

ابن‌سینا فرهنگسرای‌ یا همون فرهنگسرای قانون تنها فرهنگسرای‌ منطقه ۲ تئران ایسه که در سال۱۳۷۳ ، چاگوده ببوسته. ساختمان فرهنگسرا‌، که به صورت حیاطان قدیمی بیرونی و اندرونی با حوض آب کوچک چاگوده ببوسته ، فعالیتان زیادی از قبیل علوم قرآنی‌، کامپیوتر، هونرهای دستی‌، هونرهای تجسمی و کلاس‌های موسیقی انجام به. کانون ادبی و هتو هم آمفی ‌تئاتر و گالری هونر از ایمکانات فرهنگسرا‌ ایسه که روز فیلمان ا آمفی ‌تئاتر میئن اکران به. ساختمان شهر کیتاب هم کنار ا ساختمان نها. پنج‌شنبه عصران، هم بازارچه هونر در فرهنگسرا‌ سالن بوجوری جیگایی ایسه که هونرمندان رشته‌های هونرهای مختلف در اویه به خرید و فروش و بحث و بررسی مشغول بده.