پرش به محتوا

عملياتˇ تحقيق

Wikipedia جي

عملياتˇ تحقيق (اينگيليسي: Operations research) به اختصار OR ىته مجمۊعه هيسه علمي روشؤنˇ جي مؤديرؤنˇ تصميم-گيري ره. OR مؤديرتي مسائلˇ حلˇ ره هنه علمي روشؤنˇ جي کارأگيره. اگرچه OR ىته نؤپا دانشه ولي صنعت ؤ بازرگاني حؤزه مئن پۊر جادکتأر ؤ بيشناختأر هيسه.[۱]

عملياتˇ تحقيقˇ ويژيگئن[دچينواچين]

 • ORˇ اصلي تمرکز، مۊديرؤنˇ تصميم-گيري سر نئه.[۲]
ىته تصميم، ىته فرآىند هيسه دؤجينئنˇ جي که هنه چندين ته گزينه مئنأ بهترينه دؤجينه، که اي دؤجين بؤبؤ گزينه هدفˇ رسئنˇ ره، أمره ىاوري کۊنه. اي بؤته بؤبؤ فرآىند "تصميم-گيري" (Decision Making) دۊخؤنده بۊنه. ساىمؤنˇ ور بئسي، تصميم-گيري مؤترادف هيسه کلˇ فرآىندˇ مؤديريت همرأ. برنامه-ريزي که ىته ده وظيفه هيسه مؤديرؤنˇ وظاىفˇ جي، در واقع ىته مجمۊعئه تصميمات جي، عىني خۊدي چي کاري خأ وکه؟ (What)، کئن وکه؟ (When)، چۊته (How) ؤ کۊىه (Where) ؤ توسط کي وکئه؟ (by Whom).[۳]
تصميم-گيري فرآىندؤن: ۱. مسأله' تعريف گۊدن ۲. مسأله راحلؤنه شيناختن ۳. مسأله راحلؤنه ارزىابي گۊدن ۴. راحل دؤجينئن.[۴]
 • OR ىته علمي روش هيسه.[۵]
ىته علمي روش، ىته فۊرمۊله بؤبؤ فرآىند هيسه که توسط دکارت تعريف بؤبؤ. اي روش اي مرحله'نه شامل بۊنه:
۱. مسأله' تعريف گۊدن
۲. مۊشاهده گۊدن
۳. فرضيه-ساجي گۊدن
۴. آزماىش گۊدن
۵. آزماىشه اجرا گۊدن
۶. فرضيه' تأييد ىا رد گۊدن
 • ORˇ مئن مسائل ىته سيستمي نگاه همرأ بررسي بۊنن.[۶]
ىته سيستم، ىته مجمۊعه هيسه افراد ؤ منابع ؤ مفاهيمي جي که ىه جۊراىي کسنˇ همرأ درتعامل درن و ىته هدفˇ رسئنˇ ره، ىه-سري وظاىفئه انجام دنن. وأ توجه دأشتن که ORˇ مئن مقصۊد سيستمˇ جي، ىته سازمان هيسه.
هرىته سيستمه شأنه به سۊ ته بخش تخسيم گۊدن: ۱. ورۊدي ۲. پردازشگر ۳. خرۊجي
 • ORˇ مئن کامپيۊترˇ جي پۊر کارأگيته بۊنه.[۷]
 • ORˇ مئن رياضي مؤدلˇ جي استفاده بۊنه.[۸]
 • OR ىته بين-رشته-اي دانش هيسه.[۹]
ORˇ مئن ىته مسأله حلˇ ره، ىته گرۊه، جۊرواجۊر تخصصؤنˇ جي تشکيل وکنه. هر ىته متخصص خۊ دانشˇ همرأ اۊ مسأله' مؤردˇ بررسي قرار دنه ؤ راحلي ارائه کۊنه. برآىندˇ اي راحلؤن مسأله ره مؤنجرب به ىته واقعي راحل وکنه.

سربس[دچينواچين]

 1. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 2. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 3. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 4. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 5. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 6. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 7. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 8. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛
 9. تحقيق در عمليات؛ دکتر عدل آذر؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛