عدد یا شماره

Wikipedia جي

عدد ایته کلمه ای ایسه که شمردن واسی و هطو بیان مقدار و اندازه افراد و اشیا و ایسمان به کار شه و به چن گروه تقسیم به : اصلی - توزیعی - ترتیبی - کسری .

1 - عدد اصلی گیلکی مثل فارسی ایسه : یک - دو - سه - چهار - پنج - شش - هفت - هشت - نه - ده - بیست - سی - چهل - پنجاه - شست - هفتاد - هشتاد - نود - سد - هزار - و.. بقیه اعداد با ترکیب اشان چاگوده به. مثل : دوازده - بیست و پنج - دوهزار و...


2 - عدد توزیعی - ایته عددی ایسه که اونه امرا معدودا به صورت یکسان توزیع کونده. مثل : دوتا دوتا - سه نفر سه نفر - ده تا ده تا.

مثال : ا گیلاس کرا نُگروزه ایتا ایتا بخور - شیش تا شیش تا تِه گولیا گیره.


3 - عدد ترتیبی - اونی ایسه که درجه یا مرتبیه ایسم یا صفت یا عددا بیان کونه. مثال : دوم - چهارم - دومی نفر - دهمی خانه مثال 1 : حسن کلاس چهارمه مثال 2 : ا خانه چهارمی خانه یه کی حسن بِهِه.


4 - عدد کسری - ایته قسمت جی عدد اصلی ایسه بیان مقدار و اندازه و حد معدود واسی. مثل: شیش یک یعنی یک ششم - هشت یک یعنی یک هشتم -د سه سهم جه نه سهم یعنی سه نهم چهار سهم جه پنج سهم (سَام)یعنی چهاز پنجم.


نکته: اگر عدد کسری فقط ایته قسمت جه چیزی ببه ، عدد یک بعد عدد اصلی اورده به. مثال : شیش یک - چهار یک و... بقیه موارد مئن هطو بیان نبه مثل: به دو هشتم ، هشت دو یا به سه نهم ، نه سه گوفته نبه