شيكاگو ۱۹۳۰

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیکاگو ۱۹۳۰ تاتایی

شیکاگو ۱۹۳۰ ایتا ویدیویی بازی ایسه و اون سبک استراتژیک ایسه و کامپیوترˇ واستی سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۵۷۷ گیلکی) چاگوده بوبوسته و اونˇ موضوع واگرده به آمریکا ، شیکاگو شهر سال ۱۹۳۰ مئن. ایتا روایت ایسه جه مافیا گانگستران، او دورانˇ مئن. ا بازیه Spellbound Entertainment و Wanadoo Edition شرکتارن چاگودید و اوسه بوگودید بازار مئن.

بازی داستان[دچينواچين]

ا بازی دو بخشˇ سیوا امره چاگوده بوبوسته. اولی بخش واگرده به سال ۱۹۲۸ که شوما تانید ایتا مافیایی باند امره شهر شیکاگو بازی بوکونید. شِمی مافیایی باندˇ رییسˇ نام، دؤن فالکؤن ایسه که شیمه ره شرارت و خون فوگودنˇ واستی دستور فده. شوما ایتا کاراکترˇ امره که جک بِرِتو نام داره، بازی کونید و شِمی وظیفه هنه که شِمی دوشمنانا کی پولیس و اف بی آی و ایتا ایرلندی مافیایی باند شهر شیکاگو مئن ایسه، فوتورکید و شهر مئن شِمی قوردتا پورتر بوکونید. علاوه بر ان، ا بازی گروهی ایسه و پنج کَسˇ امره شِمی ماموریتا تومانه کونید. و هتویی تانید ایتا کوچی گروه گانگسترانˇ جه دؤجین بوکونید. هأ ویژگی دومی بخشˇ مئن کی کرا پولیسˇ نقشه بازی کونید دره. سال ۱۹۳۰ وختی دؤن فالکؤن خو پیله جنایتانˇ امره، شهر شیکاگو مئن پیله تری کونه. اف بی آی واردˇ بازی به و ا وختی ایسه کی شوما ایتا مامور اف بی آیˇ امره کی اونˇ نام ادوارد نَش ایسه، بازیه سرا گیرید و شِمی وظیفه هنه کی دؤن فالکؤن و اونˇ مرداکانه دستگیر و میله‌ٰنˇ پوشت اوسه بوکونید و بازی، دؤن فالکؤن و جک بِرِتو دسگیری امره تومانه به.

پیله کسان بازی مئن[دچينواچين]

  • دؤن فالکؤن: مافیایی باندˇ رییس، شیکاگو شهرˇ مئن و ایتا ازازیل ایسه. اگه شوما، مافیایی بخشه کرا بازی کونید، شِمی دوشمنانه خشونتˇ اَمره دورسانید و هتویی دؤن فالکؤنˇ کاراکتر، جه آل کاپونˇ شخصیت رو رخشن گیفتن امره چاگوده بوبوسته کی هو زماتˇ مئن، دهه‌ی سی میلادی مئن ایتا پیله گانگستر بو.
  • جک بِرِتو: دؤن فالکؤنˇ یاور ایسه و اولی بخشˇ مئن شوما اونˇ امره کرا بازی کونید و دومی بخش، ایپچی شِمی یاور ایسه و دؤن فالکؤنه خیانت کونه. ولی با اَ حال باید بِشه میله‌ٰنˇ پوشت . چون که دو تا جه خو دوشمنانه بوکوشته، کی اوشانˇ نام هَنک اونیل و دَن دی دوگرتی بو.
  • ادوارد نَش: دومی بخش بازی مئن وارد بوبوسته و ایتا اف بی آیˇ مامور ایسه. اَ کاراکتر، اونˇ نام و نیشان جه ایتا مامور که الیوت نِس نام بو فگیفته بوبوسته.
  • اف بی آیˇ سرکرده: کی دومی بخشˇ مئن، شِمی رییس ایسه و کرا شمره دستور فده.
  • شهرˇ دادستان، دَن دی دوگرتی: دؤن فالکؤن اونه بدوزانه و اونˇ جه بازجویی بوگوده و بعد اونˇ کوشتنˇ دستوره بدا.
  • هَنک اونیل: ایتا ایرلندی گانگستر ایسه و دؤن فالکؤنˇ دوشمن بو و بازی اولی بخشˇ مئن دؤن فالکؤن اونه کوشه[۱]
شوما تا پنج کسَ ، تَنید بازی مئن دوجین بوکونید

بازی ویژگی[دچينواچين]

شوما تانید اَ بازی مئن هم گانگستر و هم پولیس ببید و ایتا پنج نفره جرگه امره که موختلفˇ ویژگی دارید، مناطقˇ متفاوتˇ مئن، بازیه دونبال بوکونید. اکشن حرکاتˇ مئن، اَ بازی ایتا ویژگی داره کی تانید حرکاته آهسته بوکونید. ا بازی گرافیک و اونˇ سو خوجیر ایسه و دهه‌ی سیˇ شیکاگو پور مانه. ا بازیˇ مصنوعی هوش پیشرفته‌يه و شمی دوشمنان تانید موختلفˇ جاجیگا مئن خوروم واکنش نیشان بدید.[۲]


سربس[دچينواچين]

  1. اینگلیسی ویکی پدیا
  2. http://uk.ign.com/games/chicago-1930/pc-639738