سینما سپید رود

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
سینما سپیدرود


رشت سینما سپید رود اول خیابان علم الهدی مئن نها.

رشت سینمان[دچينواچين]

سینما سپید رود، سینما۲۲ بهمن، میرزا کوچک، سینماانقلاب، سینما آبشار.