سۊرنا

Wikipedia جي
سۊرنا مۊجسمه

سۊرنا يأ سۊرن يته ايراني سپهبد اشکانئنˇ دۊره مئن بؤ که ۸۲ سال ميلادشي پيشتر سيتانˇ مئن به دۊنيا بومأ ۊ ۵۲ سال ميلادشي پيشتر کۊشته بؤبؤ.بر پأيه پلوتارکˇ بؤگۊته سۊرنا خۊش قأمت ۊ هيکل ترين ۊ دلير ترين مردانه خؤ دۊرانˇ مئن بؤ.برخئن اعتيقاد درأن که سۊرنا هۊ رۊستمˇ شاهنامه هيسه.

سۊرنا جنگان[دچينواچين]

سۊرنا ايرانˇ ره براي اۊلين روميانˇ برأبر پيروز بؤگۊت ۊ اي جنگˇ مئن کراسۊس و اينه وچه نابۊد بؤبۊستأن ۊ ايرانشي شيکستˇ سختي بؤخؤردن.

اي جنگˇ مئن که کراسۊس خأس ايرانˇ ايسکندرˇ مۊسان فتح بؤنه سۊرنا دستشي شيکست خؤره.

کۊشته بؤن[دچينواچين]

حسن پيرنيا کيتابˇ مئن وانيويشته نأ سۊرنا پس از پيروز بؤن رۊميانˇ برأبر ارد(اۊ دۊرانˇ پادشا) ۊ سۊرنا ميئن اختيالاف پيش هأنه ۊ سۊرنا اردˇ دستۊرˇ همرأ کۊشته بۊنه.

سربس[دچينواچين]