حسین فاطمي

Wikipedia جي

سید حسین فاطمي هدایتي (۱۲۹۶ ه.ش نایین دۊنيا بمأ، ۱۳۳۳ آبان ما ۱۹ تئران بمرده) سياستمدار ؤ رۊزنامه‌نيويس ؤ ايرانˇ وزير امۊر خارجه (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲) کي ۲۸ مؤرداد کۊدتایˇ پسي پهلوي حؤکۊمت اينه اعدام بۊده.

مصدق بۊته کي نفتˇ ملليبؤنˇ ايده دؤکتؤر حسين فاطمي شي بۊ؛ جؤمۊري فکرم اينˇ شي بۊ.