حاصل مهری

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درباره زندگی مرحوم مشت غلامعلی حاصل مهری پشمچالی تحقیق کنید .میتوانید از سلطان یعقوبی که از بستگان نزدیک ایشان است(فرزند خوانده)سوال کنید . در باره فرزندان وی حاج ذبیح الله-شیخ محمد تقی -حاجعلینقی -مشهدی رضا -حاج موسی وفرزندان آنها تحقیق کنیدبه اطلاعات تاریخی جالبی دسترسی پیدامیکنید. اینها جزءاولین کسانی بودندکه حسنعلیده رابه عنوان محل زندگی انتخاب کردندوبعدا طایفه دیگرنیز به آنجا رفتند .اولین کسی بودکه مسجد حسنعلیده رادرزمین شخصی خود بناکردوبعدها توسط فرزندانش ومرحوم ملبوسی محطوطه مسجدگسترش پیداکرد. خانواده های یعقوبی وگلپوردرپایین محله ازنواده های دختری وی هستند.اولین کسانی که موفق به اخذ مدارج دانشگاهی در محل شدندوبه کشور های اروپایی رفتند از این خانواده بودند بیشترین زمینهای کشاورزی (شالی وکنف ونوغان)متعلق به انهابود. و......... میتوانید سوابق مربوط به شیخ زاهد در آسونه خاله وتمدن وثوق آباد واوچاق پشت وشالکول وکومه های معروف شالکول از قبیل سیبلی چاق ،کردوگوده،اربه کله،بیریس روسی ،ساراگوده، گامیشبان چر مطالب فراوان تهیه نمایید واز سدهای قدیمی وسوابق نهرهای حیاتی مثل تی تی پریزاد ،بسته صحرا،امیر آباد نهر،لی کله وصحرابیجاران به گزارش تهیه کنید. از ادمهای تاثیر گذارمانند ده بانان قدیم مانند فرحمند،یوسفی ،باقری وروحانیون محل مرحومان یعقوبی ،ناظم ،شیخ غلامرضاوشیخ منصور رمضانی وموسسین مدرسه، سپاهیان دانش قدیم جهانگیری وظریفی وازمامورین معروف محیط زیست حسن باقری،جمشید فرجی ،علی لطیفی طایفه ...واز شهدای محل واز مفاخرین نسل جدید حسنعلیده می توان مطالب فراوان نوشت... حسنعلیده پهلوان های کشتی گیله مردی مانند نعمت حسنی،علی عطایی،کل ممداقای حسن پور ،کاظم رمضانی به نامی داشت همچنین سازنده قایق چوبی نوزاک معروفی داشت وخیاطی خانواده باقری از شهرت خوبی برخوردار است ،ضرب المثل های معروف آمیخته باطنزاز قدیمیها (عبدی ولطیفی ،یعقوبی،باقری..)هنوز سینه به سینه بازگومیشود.ازفوتبال بالامحله ووالیبال پایین محله خاطرات فراوان وجود دارد.