جنگ اُ کِهازاما

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جنگ اُ کِهازاما

ایتیفاق دَکفتِ سال 1560 ژاپن میَن و اودا نوبوناگا بِتَنَستِ پیروزی اَمره بر ایماگاوا یوشیموتو، جای بیگیفتِ پیشگام فیودالی جنگان در سِنگوکو دوره. می یا ژوین 1560 مین، ایماگاوا یوشیموتو خو سپاه سی و پینج هزار نفریَ اَمره تصرف کیوتو واستی، اوستان اُواری دورون که اودا خاندانِ شین بو وارِدَ بوسته. ایماگاوا خو اوردوگاهَ ایتا دامون و خوکه گمارجا که دِنگاکو هازاما نام داشتی برپا بوگوده. نوبوناگا خو خبرچینانَ که اوسی بوگوده بو بِفَهمَست. واکنش نشان ده و خو سپاهَ ایپچه دوشمن اوشتَر به ایتا پرستشگاه زنشوجی نام بَره. نوبوناگا سپاه، نسبت به دوشمن ایتا به ده بو و او خواستی از روبرو دوشمَنَ فوتورک زنه که خودکشی مانِستی. نوبوناگا نزدیکان پیشنهاد کونید بشه خُره تسلیم ایماگاوا بوکونه ولی نوبوناگا دیل قرص بو که ایماگاوا کَله بَستَ فوتورک بزنه. جنگِستَن نوبوناگا هزار و پونصد نفر اَمرَه راه دَکَفته ولی ایپچه از خو سربازانَ پرستشگاه دورون داره و اوشانه دستور ده کی ایتا عالمه خوشانه بیدوق و پرچمه جور بدارید. تا دشمن فریب بُخوره که اصلی سپاه پرستشگاه دورونید.کوچی اودا ارتش، دامون میَن، کَله بَست ایماگاوا نزدیکَ بوستید. ایماگاوا ساموراییَن چوم براه فوتورک خوردنَ نشدید. زَواله آفتاب بو. تاریخی نوشته ها بوگوفتید ایماگاوا خو گذشته پیروزین واستی جشن بگیفته بو. آواز و چپلا زین و ساکی. بعدازظهر گورخانه و وارش بیگیفته. هینگامی وارش تومانه بو. نوبوناگا سربازان راه دَکفتید شومالِ کَله بست. ایماگاوا سربازان خوشانه نظم از دست دیهید اودا سربازان جولو. ایماگاوا چپِ سپاه بی دفاع و یاور بُوبوسته ایماگاوا یوشیموتو اَ رویدادَ بی خبر بو، گمان گودی خو سربازان توره سر ببُوستید ولی ایپچه بعد به دوشمن فوتورک پی بره ولی خیلی زمات نگذره ایتا سامورایی خو پیشدارِ اَمره اونَ از پای درآوره و دِه ایتا سرباز هم یوشیموتو سَر واوینه. جنگ که تومانه بوسته ایماگاوا سربازان که جنگ میَن ببُوستید پا بِگُریز وارد اودا سپاه بُبوستید توکوگاوا ایاسو از اوستان میکاوا از پیله کسانی بو که به نوبوناگا بِپیوست و خیلی زماتَ اونه وفادار بو و تا زمانی که نوبوناگا زنده بو اون ورجا بیسا. _ بیگیفته و برگردانده بوبوسته از www.en.wikipedia.org