جرگه:Noia icon

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

روستاي وليلا در كيلومتر22 از شهر زيراب قرار دارد وزادگاه سردار شهيد محمد عباسي است

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.