جرگه:پرونده‌های بدون منبع قابل خواندن برای ماشین

Wikipedia جي

درست است

"پرونده‌های بدون منبع قابل خواندن برای ماشین" جرگه مئنˇ رسانهٰ‌ن

اي ۲۰۰ته فاىل اي جرگه مئن درن؛ اي جرگه مئن در کؤل ۸۰۸ته فاىل دره.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)