جرگه:مهر روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه مهر جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، مهر روزان رجه نشؤنأ ( [[category:مهر روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.