جرگه:مرداد روزان

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای رجه مئن امه مرداد جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، مرداد روزان رجه نشؤنأ ( [[category:مرداد روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.