جرگه:دی روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه دی جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، دی روزان رجه نشؤنأ ( [[category:دی روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.